IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin dự báo thủy văn ngày 06 tháng 08 năm 2018
Thứ hai, 06/08/2018

BẢN TIN DỰ BÁO THUỶ VĂN

(Dự báo cho vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng)

Nhận xét tình hình thủy văn 24 giờ qua: (tại thời điểm 7h /06/8/2018):

- Lưu lượng vào hồ Lai Châu đạt 3446 m3/s, mực nước hồ Lai Châu đạt 294.93 m;

- Lưu lượng vào hồ Sơn La đạt 5285 m3/s, mực nước hồ Sơn La đạt 202.68 m; hiện tại hồ Sơn La đang mở 01 cửa xả đáy

- Lưu lượng vào hồ Hoà Bình đạt 3986 m3/s, mực nước hồ Hoà Bình đạt 106.20 m; hiện tại hồ Hòa Bình đang mở 01 cửa xả đáy.

- Lưu lượng vào hồ Huổi Quảng đạt 354 m3/s, mực nước hồ Huổi Quảng đạt 370.01 m. Hồ Huổi Quảng đang mở 02 cửa xả mặt;

- Lưu lượng vào hồ Bản Chát đạt 375 m3/s, mực nước hồ Bản Chát đạt 475.05 m. Hồ Bản Chát đang mở 01 cửa xả mặt;

- Lưu lượng vào hồ Bản Chát đạt 1267 m3/s, mực nước hồ Bản Chát đạt 473.34 m;

- Lưu lượng vào hồ Thác Bà đạt 450 m3/s, mực nước hồ Thác Bà đạt 52.12 m;

- Lưu lượng vào hồ Tuyên Quang đạt 1504 m3/s, mực nước hồ Tuyên Quang đạt 109.67 m. Hồ Tuyên Quang đang mở 1 cửa xả đáy.

- Mực nước hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội tăng, đang ở mức 4.80m;

- Mực nước hạ lưu tại trạm Phả Lại tăng, đang ở mức 1.86m;

Dự báo trong 24 giờ tới (tại thời điểm 7h /07/8/2018):

- Lưu lượng vào hồ Lai Châu đạt 2851 m3/s, mực nước hồ Lai Châu đạt 293.90 m;

- Lưu lượng vào hồ Sơn La đạt 4380 m3/s, mực nước hồ Sơn La đạt 203.12 m;

- Lưu lượng vào hồ Hoà Bình đạt 3820 m3/s, mực nước hồ Hoà Bình đạt 106.42m;

- Lưu lượng vào hồ Huổi Quảng đạt 375 m3/s, mực nước hồ Huổi Quảng đạt 370.02 m; Hồ Huổi Quảng duy trì mở 02 cửa xả mặt;

- Lưu lượng vào hồ Bản Chát đạt 345 m3/s, mực nước hồ Bản Chát đạt 475.02 m; Hồ Bản Chát mở 01 cửa xả mặt;

- Lưu lượng vào hồ Thác Bà đạt 1000 m3/s, mực nước hồ Thác Bà đạt 52.49 m;

- Lưu lượng vào hồ Tuyên Quang đạt 1400 m3/s, mực nước hồ Tuyên Quang đạt 109.44 m. Theo công điện số 29/CĐ-TW, hồ Tuyên Quang mở thêm cửa xả đáy số 2 lúc 11h ngày 6/8/2018.

- Mực nước hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội tăng, có khả năng đạt mức 5.78m;

- Mực nước hạ lưu tại trạm Phả Lại tăng, có khả năng đạt mức 2.25m;

Giá trị

Ngày

Giờ

Hồ Lai Châu

Hồ Sơn La

Hồ Hòa Bình

Hồ Huổi Quảng

Hồ Bản Chát

Hồ Thác Bà

Hồ Tuyên Quang

Hà Nội

Phả Lại

Tuyên Quang

Yên Bái

Q đến (m3/s)

H (m)

Q đến (m3/s)

H (m)

Q đến (m3/s)

H (m)

Q đến (m3/s)

H (m)

Q đến (m3/s)

H (m)

Q đến (m3/s)

H (m)

Q đến (m3/s)

H (m)

H (m)

H (m)

H (m)

H (m)

Thực đo

04/8/2018

13

4282

294.94

6447

201.98

1638

106.00

427

370.03

374

475.05

850

51.74

1990

108.97

4.12

1.70

19.38

29.67

 

19

4024

294.93

5720

202.16

3982

106.02

1241

370.00

560

475.05

972

51.84

1859

109.27

4.24

1.74

19.39

29.63

05/8/2018

1

3487

294.84

5420

202.35

5545

106.16

612

370.02

438

475.02

1271

51.97

1503

109.49

4.54

1.80

19.39

29.68

 

7

3446

294.93

5285

202.68

3986

106.20

354

370.01

375

475.05

1267

52.12

1504

109.67

4.80

1.86

19.20

29.51

Dự báo

 

13

3331

294.72

5030

202.74

4470

106.26

565

369.99

397

475.04

1100

52.25

1600

109.75

4.96

1.93

19.17

29.36

 

19

3243

294.51

4870

202.86

3980

106.28

845

370.01

540

475.02

1015

52.33

1530

109.67

5.14

2.02

19.56

29.28

06/8/2018

1

3054

294.26

4620

203.03

5260

106.37

615

370.03

421

475.03

950

52.41

1470

109.52

5.48

2.14

19.88

29.33

 

7

2851

293.90

4380

203.12

3820

106.42

375

370.02

345

475.02

1000

52.49

1400

109.44

5.78

2.25

19.96

29.18

 

13

2652

293.62

4020

203.21

4290

106.43

535

370.01

378

475.02

935

52.58

1330

109.37

5.92

2.33

20.00

29.05

 

19

2430

293.35

3980

203.23

4020

106.45

675

370.01

550

475.02

875

52.64

1385

109.07

6.10

2.44

20.10

29.00

07/8/2018

1

2245

293.11

3760

203.30

5140

106.53

537

370.00

415

475.03

800

52.70

1400

108.98

6.40

2.57

20.30

29.10

 

7

2046

292.84

3610

203.37

3750

106.57

368

370.01

365

475.03

850

52.77

1325

108.80

6.70

2.70

20.45

28.95