IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin dự báo thủy văn ngày 07 tháng 8 năm 2018
Thứ ba, 07/08/2018

BẢN TIN DỰ BÁO THUỶ VĂN

(Dự báo cho vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng)

Nhận xét tình hình thủy văn 24 giờ qua: (tại thời điểm 7h /07/8/2018):

- Lưu lượng vào hồ Lai Châu đạt 3082 m3/s, mực nước hồ Lai Châu đạt 294.88 m;

- Lưu lượng vào hồ Sơn La đạt 6444 m3/s, mực nước hồ Sơn La đạt 203.44 m; hồ Sơn La đang mở 1 cưa xả đáy

- Lưu lượng vào hồ Hoà Bình đạt 4503 m3/s, mực nước hồ Hoà Bình đạt 106.74 m; hiện tại hồ Hòa Bình đang mở 1 cửa xả đáy.

- Lưu lượng vào hồ Huổi Quảng đạt 608 m3/s, mực nước hồ Huổi Quảng đạt 370.00 m, Hồ Huổi Quảng đang mở 02 cửa xả mặt;

- Lưu lượng vào hồ Bản Chát đạt 372 m3/s, mực nước hồ Bản Chát đạt 475.04 m. Hồ Bản Chát đang mở 01 cửa xả mặt;

- Lưu lượng vào hồ Thác Bà đạt 1770 m3/s, mực nước hồ Thác Bà đạt 52.49 m;

- Lưu lượng vào hồ Tuyên Quang đạt 1584 m3/s, mực nước hồ Tuyên Quang đạt 109.56 m. Hồ Tuyên Quang đang mở 2 cửa xả đáy.

- Mực nước hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội tăng, đang ở mức 5.34m;

- Mực nước hạ lưu tại trạm Phả Lại biến đổi, đang ở mức 2.11m;

Dự báo trong 24 giờ tới (tại thời điểm 7h /08/8/2018):

- Lưu lượng vào hồ Lai Châu đạt 2243 m3/s, mực nước hồ Lai Châu đạt 293.72 m;

- Lưu lượng vào hồ Sơn La đạt 5780 m3/s, mực nước hồ Sơn La đạt 203.89 m;

- Lưu lượng vào hồ Hoà Bình đạt 4720 m3/s, mực nước hồ Hoà Bình đạt 107.33 m;

- Lưu lượng vào hồ Huổi Quảng đạt 575 m3/s, mực nước hồ Huổi Quảng đạt 370.02 m. Hồ Huổi Quảng duy trì mở 02 cửa xả mặt;

- Lưu lượng vào hồ Bản Chát đạt 368 m3/s, mực nước hồ Bản Chát đạt 475.03 m. Hồ Bản Chát mở 01 cửa xả mặt;

- Lưu lượng vào hồ Thác Bà đạt 1600 m3/s, mực nước hồ Thác Bà đạt 53.14 m;

- Lưu lượng vào hồ Tuyên Quang đạt 1500 m3/s, mực nước hồ Tuyên Quang đạt 109.36 m.

- Mực nước hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội tăng, có khả năng đạt mức 5.77m;

- Mực nước hạ lưu tại trạm Phả Lại biến đổi, có khả năng đạt mức 2.28m;

Giá trị

Ngày

Giờ

Hồ Lai Châu

Hồ Sơn La

Hồ Hòa Bình

Hồ Huổi Quảng

Hồ Bản Chát

Hồ Thác Bà

Hồ Tuyên Quang

Hà Nội

Phả Lại

Tuyên Quang

Yên Bái

Q đến (m3/s)

H (m)

Q đến (m3/s)

H (m)

Q đến (m3/s)

H (m)

Q đến (m3/s)

H (m)

Q đến (m3/s)

H (m)

Q đến (m3/s)

H (m)

Q đến (m3/s)

H (m)

H (m)

H (m)

H (m)

H (m)

Thực đo

06/8/2018

13

3241

294.85

5837

202.81

5546

106.20

716

370.02

447

475.05

898

52.19

1467

109.69

4.96

 

18.91

29.43

 

19

3178

294.90

6084

202.95

5805

106.45

448

369.98

387

475.03

895

52.25

1386

109.55

5.12

 

19.08

29.32

07/8/2018

1

3030

294.85

6610

203.15

5544

106.65

709

370.00

388

475.04

998

52.34

1728

109.48

5.26

2.15

19.63

29.41

 

7

3082

294.88

6444

203.44

4503

106.74

608

370.00

372

475.04

1770

52.49

1584

109.56

5.34

2.11

19.85

29.75

Dự báo

 

13

2835

294.89

6320

203.40

5370

106.83

685

370.01

440

475.03

1680

52.69

1650

109.51

5.47

2.07

19.94

29.64

 

19

2651

294.53

6210

203.57

5530

107.01

450

370.00

395

475.02

1600

52.84

1585

109.45

5.60

2.18

20.07

29.50

08/8/2018

1

2430

294.28

6040

203.77

5680

107.20

675

369.99

400

475.03

1530

52.98

1550

109.40

5.72

2.33

20.42

29.57

 

7

2243

293.72

5780

203.89

4720

107.33

575

370.02

368

475.03

1600

53.14

1500

109.36

5.77

2.28

20.57

29.92

 

13

2461

293.36

5530

204.01

5630

107.48

655

370.04

450

475.03

1515

53.29

1425

109.30

5.90

2.20

20.65

29.80

 

19

2542

293.02

5320

204.09

5520

107.66

435

370.03

381

475.02

1450

53.43

1470

109.24

6.00

2.30

20.75

29.70

09/8/2018

1

2319

292.74

4730

204.17

5270

107.83

635

370.02

415

475.02

1370

53.55

1500

109.15

6.10

2.45

21.00

29.65

 

7

2046

292.41

4690

204.24

4640

107.93

435

370.01

385

475.02

1420

53.69

1430

109.10

6.15

2.40

21.15

29.60