IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin dự báo thủy văn ngày 19/06/2017
Thứ hai, 19/06/2017

BẢN TIN DỰ BÁO THUỶ VĂN

(Dự báo cho vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng)

Nhận xét tình hình thủy văn 24 giờ qua:

- Mực nước hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội giảm, đang ở mức 2.60 m lúc 7h ngày 19/6/2017.

- Lưu lượng vào hồ Hoà Bình giảm đạt 340 m3/s, mực nước hồ Hoà Bình đạt 93.54 m vào lúc 7h ngày 19/6/2017.

- Lưu lượng vào hồ Sơn La biến đổi đạt 1168 m3/s, mực nước hồ Sơn La đạt 188.85 m, vào lúc 7h ngày 19/6/2017.

- Lưu lượng vào hồ Lai Châu đạt 1295 m3/s, mực nước hồ Lai Châu đạt 275.55 m vào lúc 7h ngày 19/6/2017.

- Lưu lượng vào hồ Huổi Quảng đạt 174 m3/s, mực nước hồ Huổi Quảng đạt 368.74 m, vào lúc 7h ngày 19/6/2017.

- Lưu lượng vào hồ Bản Chát đạt 806 m3/s, mực nước hồ Bản Chát đạt 457.61 m vào lúc 7h ngày 19/6/2017.

- Lưu lượng vào hồ Thác Bà đạt 80 m3/s, mực nước hồ Thác Bà đạt 47.94 m, vào lúc 7h ngày 19/6/2017.

- Lưu lượng vào hồ Tuyên Quang đạt 240 m3/s, mực nước hồ Tuyên Quang đạt 101.28 m vào lúc 7h ngày 19/6/2017.

Dự báo:

- Mực nước hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội giảm, lúc 7h ngày 20/6/2017 có khả năng đạt mức 2.50 m

- Lưu lượng vào hồ Hoà Bình đạt 1640 m3/s, mực nước hồ Hoà Bình đạt 92.93m vào lúc 7h ngày 20/6/2017.

- Lưu lượng vào hồ Sơn La đạt 1580 m3/s, mực nước hồ Sơn La đạt 189.05 m, vào lúc 7h ngày 20/6/2017.

- Lưu lượng vào hồ Lai Châu đạt 850 m3/s, mực nước hồ Lai Châu đạt 278.20 m vào lúc 7h ngày 20/6/2017.

- Lưu lượng vào hồ Huổi Quảng đạt 158 m3/s, mực nước hồ Huổi Quảng đạt 369.18 m, vào lúc 7h ngày 20/6/2017.

- Lưu lượng vào hồ Bản Chát đạt 752 m3/s, mực nước hồ Bản Chát đạt 458.37 m vào lúc 7h ngày 20/6/2017.

- Lưu lượng vào hồ Thác Bà đạt 360 m3/s, mực nước hồ Thác Bà đạt 48.01 m, vào lúc 7h ngày 20/6/2017.

- Lưu lượng vào hồ Tuyên Quang đạt 340 m3/s, mực nước hồ Tuyên Quang đạt 101.45 m vào lúc 7h ngày 20/6/2017.

 

Ngày

Giờ

Số cửa đang sử dụng

Hồ Sơn La

Hồ Hòa Bình

Hồ Lai Châu

Hồ Huổi Quảng

Hồ Bản Chát

Hồ Thác Bà

Hồ Tuyên Quang

Hà Nội

Yên Bái

Tuyên Quang

Giá trị

Cửa xả đáy

Tràn xả mặt

Q đến (m3/s)

H (cm)

Q đến (m3/s)

H (cm)

Q đến (m3/s)

H (cm)

Q đến (m3/s)

H (cm)

Q đến (m3/s)

H (cm)

Q đến (m3/s)

H (cm)

Q đến (m3/s)

H (cm)

H (cm)

Q (m3/s)

H (cm)

Q (m3/s)

H (cm)

18/6/2017

13

0

0

1695

18856

1300

9410

384

27506

107

36844

800

45682

80

4782

226

10096

255

296

2569

876

1746

 
 

19

0

0

1107

18865

780

9388

465

27592

73

36852

441

45704

180

4783

227

10096

244

292

2567

766

1724

 

19/6/2017

1

0

0

1122

18870

1200

9366

256

27483

140

36863

749

45729

183

4786

593

10109

252

381

2610

647

1700

Thực

 

7

0

0

1168

18885

340

9354

1295

27555

174

36874

806

45761

386

4791

372

10119

260

609

2704

574

1684

đo

 

13

0

0

1030

18883

630

9332

1350

27630

184

36885

821

45790

80

4794

240

10128

258

593

2698

601

1690

Dự

 

19

0

0

1170

18884

940

9317

1421

27710

195

36896

784

45814

180

4792

230

10130

255

571

2690

647

1700

báo

20/6/2017

1

0

0

1320

18892

1260

9304

930

27760

174

36905

710

45825

185

4795

530

10137

253

566

2688

722

1715

 
 

7

0

0

1580

18905

1640

9293

850

27820

158

36918

752

45837

360

4801

340

10145

250

545

2680

747

1720

 
 

13

0

0

1340

18908

1080

9281

737

27842

107

36844

800

45682

80

4782

226

10096

275

598

2700

808

1733

 
 

19

0

0

1610

18915

1310

9270

651

27857

73

36852

441

45704

180

4783

227

10096

282

641

2715

845

1740

 

21/6/2017

1

0

0

1740

18923

1340

9260

620

27861

140

36863

749

45729

183

4786

593

10109

295

655

2720

871

1745

 
 

7

0

0

1790

18931

1470

9248

538

27804

174

36874

806

45761

386

4791

372

10119

300

701

2735

897

1750