IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin dự báo thủy văn cập nhật lúc 18h ngày 03 tháng 7 năm 2017
Thứ hai, 03/07/2017

BẢN TIN DỰ BÁO THUỶ VĂN

(Dự báo cho vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng)

Nhận xét tình hình thủy văn 24 giờ qua:

- Mực nước hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội giảm, đang ở mức 3.54 m lúc 13h ngày 03/07/2017.

- Lưu lượng vào hồ Hoà Bình đạt 2760m3/s, mực nước hồ Hoà Bình đạt 91.52 m vào lúc 13h ngày 03/7/2017.

- Lưu lượng vào hồ Sơn La biến đổi đạt 5899 m3/s, mực nước hồ Sơn La đạt 190.81m, vào lúc 13h ngày 03/7/2017.

- Lưu lượng vào hồ Lai Châu đạt 1694 m3/s, mực nước hồ Lai Châu đạt 287.00 m vào lúc 13h ngày 03/7/2017.

- Lưu lượng vào hồ Huổi Quảng đạt 616.8m3/s, mực nước hồ Huổi Quảng đạt 370.06m, vào lúc 13h ngày 03/7/2017.

- Lưu lượng vào hồ Bản Chát đạt 2165 m3/s, mực nước hồ Bản Chát đạt 465.84 m vào lúc 13h ngày 03/7/2017.

- Lưu lượng vào hồ Thác Bà đạt 275m3/s, mực nước hồ Thác Bà đạt 48.54 m, vào lúc 13h ngày 03/7/2017.

- Lưu lượng vào hồ Tuyên Quang đạt 1363m3/s, mực nước hồ Tuyên Quang đạt 108.11m vào lúc 13h ngày 03/7/2017. Hiện tại, hồ Tuyên Quang mở 1 cửa xả đáy vào lúc 16h30’.

Dự báo:

- Mực nước hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội tăng, lúc 7h ngày 04/7/2017 có khả năng đạt mức 3.65 m

- Lưu lượng vào hồ Hoà Bình đạt 2630 m3/s, mực nước hồ Hoà Bình đạt 91.79m vào lúc 7h ngày 04/7/2017.

- Lưu lượng vào hồ Sơn La đạt 5360 m3/s, mực nước hồ Sơn La đạt 191.98 m vào lúc 7h ngày 04/7/2017.

- Lưu lượng vào hồ Lai Châu đạt 2550 m3/s, mực nước hồ Lai Châu đạt 288.02 m vào lúc 7h ngày 04/7/2017.

- Lưu lượng vào hồ Huổi Quảng đạt 900 m3/s, mực nước hồ Huổi Quảng đạt 369.91 m vào lúc 7h ngày 04/7/2017. Dự báo, hồ Huổi Quảng vẫn duy trì mở 02 cửa xả mặt đến 7h ngày 04/7/2017.

- Lưu lượng vào hồ Bản Chát đạt 1300 m3/s, mực nước hồ Bản Chát đạt 468.04 m vào lúc 7h ngày 04/7/2017.

- Lưu lượng vào hồ Thác Bà đạt 270m3/s, mực nước hồ Thác Bà đạt 48.55 m vào lúc 7h ngày 04/7/2017.

- Lưu lượng vào hồ Tuyên Quang đạt 1800 m3/s, mực nước hồ Tuyên Quang đạt 108.52 m vào lúc 7h ngày 04/7/2017. Dự báo, hồ Tuyên Quang vẫn duy trì mở cửa xả đáy số 1 đến 7h ngày 04/7/2017.

Ngày

Giờ

Hồ Sơn La

Hồ Hòa Bình

Hồ Lai Châu

Hồ Huổi Quảng

Hồ Bản Chát

Hồ Thác Bà

Hồ Tuyên Quang

Hà Nội

Yên Bái

Tuyên Quang

Giá trị

Q đến (m3/s)

H (m)

Q đến (m3/s)

H (m)

Q đến (m3/s)

H (m)

Q đến (m3/s)

H (m)

Q đến (m3/s)

H (m)

Q đến (m3/s)

H (m)

Q đến (m3/s)

H (m)

H (m)

Q (m3/s)

H (m)

Q (m3/s)

H (m)

02/7/2017

19

2875

190.29

2580

91.45

1090

285.54

366

369.11

814

464.11

493

48.47

866

107.67

3.86

1155

28.43

1232

18.121

2572

190.34

2400

91.48

1267

285.94

377

369.24

881

464.38

402

48.52

1117

107.80

3.73

1180

28.48

1173

18.02


03/7/2017

7

2934

190.39

2180

91.52

1014

286.76

411

369.41

2440

464.92

201

48.56

1033

107.93

3.64

1180

28.48

1133

17.94

Thực


13

5899

190.81

2760

91.52

1694

287.00

616

370.06

2165

465.84

275

48.54

1363

108.11

3.54

1155

28.43

1293

18.22

đo


19

6230

191.28

3140

91.63

2300

287.45

800

369.91

915

466.64

480

48.55

1370

108.25

3.50

1140

28.40

1526

18.60

Dự

04/7/2017

1

5780

191.67

2910

91.72

2400

287.75

1100

369.96

850

467.44

390

48.56

1590

108.34

3.60

1090

28.30

1663

18.80

báo


7

5360

191.98

2630

91.79

2550

288.02

900

369.91

1300

468.04

270

48.55

1800

108.52

3.65

1165

28.45

1790

19.0013

5070

192.21

2850

91.86

2700

288.31

880

369.94

1500

468.82

300

48.53

1650

108.69

3.70

1240

28.60

1893

19.1519

4830

192.45

3060

91.95

2300

288.53

730

369.90

1600

469.57

610

48.55

1530

108.81

3.72

1310

28.72

2020

19.33


05/7/2017

1

4450

192.66

2870

92.02

2400

288.75

680

369.93

2000

470.27

480

48.57

1470

108.90

3.75

1350

28.80

2130

19.507

4190

192.87

2520

92.07

2600

288.98

650

369.88

1800

471.07

230

48.56

1400

108.97

3.80

1362

28.82

2229

19.6513

3890

193.05

2930

92.11

2300

291.02

600

369.93

1900

471.77

201

48.54

1500

190.05

3.85

1410

28.90

2312

19.77