IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 07h ngày 29/09/2018
Thứ bảy, 29/09/2018

/files/doc/Canhbaoluquet/Vienkttv-BTLQ2018092907.pdf

VIỆN KHOA HỌC

KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU

THỦY VĂN VÀ HẢI VĂN

---------------------

-------------------

Hà Nội 07h00 ngày 29 tháng 9 năm 2018

Số: 072909-2018/VKTTV

 

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 07h ngày 29-09-2018)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 07h ngày 29-09-2018 từ 20mm đến 60mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Trung Bộ có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 35mm đến 90mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

STT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quyét

1

Hà Tĩnh

Hương Khê và Kỳ Anh

Cao

2

Quảng Bình

Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Quảng Ninh và Lệ Thủy

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

STT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quyét

1

Quảng Trị

Vĩnh Linh và Hướng Hóa

Trung Bình

- Trong 24 giờ tới, có mưa ở các khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên lượng mưa tích lũy phổ biến từ 35mm đến 100mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.