IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin dự báo thủy văn ngày 01 tháng 07 năm 2020
Thứ tư, 01/07/2020

BẢN TIN DỰ BÁO THUỶ VĂN

(Dự báo cho vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng)

Nhận xét tình hình thủy văn 24 giờ qua: (tại thời điểm 7h /01/07/2020):

- Lưu lượng vào hồ Lai Châu đạt 697m3/s, mực nước hồ Lai Châu đạt 267.91 m;

- Lưu lượng vào hồ Sơn La đạt 877m3/s, mực nước hồ Sơn La đạt 184.13 m;

- Lưu lượng vào hồ Hoà Bình đạt 2408m3/s, mực nước hồ Hoà Bình đạt 94.14 m;

- Lưu lượng vào hồ Huổi Quảng đạt 306m3/s, mực nước hồ Huổi Quảng đạt 368.04 m,

- Lưu lượng vào hồ Bản Chát đạt 195 m3/s, mực nước hồ Bản Chát đạt 449.43 m;

- Lưu lượng vào hồ Thác Bà đạt 202 m3/s, mực nước hồ Thác Bà đạt 48.18 m;

- Lưu lượng vào hồ Tuyên Quang đạt 594 m3/s, mực nước hồ Tuyên Quang đạt 97.52m.

- Mực nước hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội biến đổi, đang ở mức 2.14m;

- Mực nước hạ lưu tại trạm Phả Lại biến đổi, đang ở mức 0.62m;

Dự báo trong 24 giờ tới (tại thời điểm 7h /02/07/2020):

- Lưu lượng vào hồ Lai Châu đạt 520m3/s, mực nước hồ Lai Châu đạt 267.83 m;

- Lưu lượng vào hồ Sơn La đạt 1050m3/s, mực nước hồ Sơn La đạt 184.13 m;

- Lưu lượng vào hồ Hoà Bình đạt 2336m3/s, mực nước hồ Hoà Bình đạt 94.23 m;

- Lưu lượng vào hồ Huổi Quảng đạt 325 m3/s, mực nước hồ Huổi Quảng đạt 367.85 m;

- Lưu lượng vào hồ Bản Chát đạt 227 m3/s, mực nước hồ Bản Chát đạt 449.56 m;

- Lưu lượng vào hồ Thác Bà đạt 208 m3/s, mực nước hồ Thác Bà đạt 48.23 m;

- Lưu lượng vào hồ Tuyên Quang đạt 1055 m3/s, mực nước hồ Tuyên Quang đạt 97.57 m.

- Mực nước hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội biến đổi, có khả năng đạt mức 2.26m;

- Mực nước hạ lưu tại trạm Phả Lại biến đổi, có khả năng đạt mức 0.72m;

Giá trị

Ngày

Giờ

Hồ Lai Châu

Hồ Sơn La

Hồ Hòa Bình

Hồ Huổi Quảng

Hồ Bản Chát

Hồ Thác Bà

Hồ Tuyên Quang

Hà Nội

Phả Lại

Tuyên Quang

Yên Bái

Q đến (m3/s)

H (m)

Q đến (m3/s)

H (m)

Q đến (m3/s)

H (m)

Q đến (m3/s)

H (m)

Q đến (m3/s)

H (m)

Q đến (m3/s)

H (m)

Q đến (m3/s)

H (m)

H (m)

H (m)

H (m)

H (m)

Thực đo

30/6/2020

13

467

268.02

1587

184.85

2621

94.07

303

368.34

205

449.39

40

48.18

594

97.71

2.08

-

16.39

26.15

 

19

310

267.24

2489

184.82

2847

94.09

294

368.21

341

449.44

150

48.17

657

97.64

2.06

-

16.80

26.14

01/07/2020

1

529

267.09

1557

184.72

2410

94.12

294

368.11

268

449.47

77

48.16

594

97.58

2.04

0.64

16.74

26.02

 

7

697

267.91

877

184.52

2408

94.14

306

368.04

195

449.43

202

48.18

594

97.52

2.14

0.62

16.38

25.64

Dự báo

 

13

890

267.91

1740

184.37

2630

94.13

285

367.83

236

449.39

221

48.20

567

97.45

2.15

0.57

16.50

26.01

 

19

910

267.98

2370

184.39

2889

94.17

328

367.84

328

449.47

274

48.19

683

97.41

2.18

0.50

17.28

26.15

02/7/2020

1

437

267.76

1940

184.28

2564

94.21

346

367.87

354

449.59

263

48.23

895

97.46

2.22

0.77

16.55

25.91

 

7

520

267.83

1050

184.13

2336

94.23

325

367.85

227

449.56

208

48.23

1055

97.57

2.26

0.72

16.39

25.85

 

13

975

268.01

1820

184.02

2687

94.26

318

367.78

254

449.52

216

48.25

897

97.65

2.28

0.65

16.42

26.02

 

19

947

267.82

2680

184.06

2778

94.28

342

367.81

352

449.61

233

48.24

954

97.73

2.33

0.60

16.75

26.09

03/07/2020

1

412

267.56

1760

183.97

2448

94.29

323

367.76

295

449.68

261

48.25

1088

97.81

2.38

0.90

16.90

26.12

 

7

560

267.58

1280

183.83

2698

94.32

312

367.72

241

449.66

244

48.26

1172

97.92

2.45

0.85

16.70

26.10