IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin dự báo thủy văn ngày 26 tháng 08 năm 2020
Thứ tư, 26/08/2020

BẢN TIN DỰ BÁO THUỶ VĂN

(Dự báo cho vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng)

Nhận xét tình hình thủy văn 24 giờ qua: (tại thời điểm 7h /26/08/2020):

- Lưu lượng vào hồ Lai Châu đạt 2809m3/s, mực nước hồ Lai Châu đạt 294.62m;

- Lưu lượng vào hồ Sơn La đạt 5120m3/s, mực nước hồ Sơn La đạt 205.17 m;

- Lưu lượng vào hồ Hoà Bình đạt 3025m3/s, mực nước hồ Hoà Bình đạt 102.15 m;

- Lưu lượng vào hồ Huổi Quảng đạt 198 m3/s, mực nước hồ Huổi Quảng đạt 369.23 m,

- Lưu lượng vào hồ Bản Chát đạt 265 m3/s, mực nước hồ Bản Chát đạt 470.32 m;

- Lưu lượng vào hồ Thác Bà đạt 551m3/s, mực nước hồ Thác Bà đạt 54.83 m;

- Lưu lượng vào hồ Tuyên Quang đạt 1046 m3/s, mực nước hồ Tuyên Quang đạt 107.98m.

- Mực nước hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội giảm đang ở mức 3.26m;

- Mực nước hạ lưu tại trạm Phả Lại biến đổi, đang ở mức 1.15m;

Dự báo trong 24 giờ tới (tại thời điểm 7h/27/08/2020):

- Lưu lượng vào hồ Lai Châu đạt 2645m3/s, mực nước hồ Lai Châu đạt 294.65m;

- Lưu lượng vào hồ Sơn La đạt 4420m3/s, mực nước hồ Sơn La đạt 205.74 m;

- Lưu lượng vào hồ Hoà Bình đạt 3377m3/s, mực nước hồ Hoà Bình đạt 102.58 m;

- Lưu lượng vào hồ Huổi Quảng đạt 195 m3/s, mực nước hồ Huổi Quảng đạt 368.91 m;

- Lưu lượng vào hồ Bản Chát đạt 285 m3/s, mực nước hồ Bản Chát đạt 470.63m;

- Lưu lượng vào hồ Thác Bà đạt 223m3/s, mực nước hồ Thác Bà đạt 54.92 m;

- Lưu lượng vào hồ Tuyên Quang đạt 890 m3/s, mực nước hồ Tuyên Quang đạt 108.38m.

- Mực nước hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội Nội giảm, có khả năng đạt mức 3.02m;

- Mực nước hạ lưu tại trạm Phả Lại biến đổi, có khả năng đạt mức 0.95m;

Giá trị

Ngày

Giờ

Hồ Lai Châu

Hồ Sơn La

Hồ Hòa Bình

Hồ Huổi Quảng

Hồ Bản Chát

Hồ Thác Bà

Hồ Tuyên Quang

Hà Nội

Phả Lại

Tuyên Quang

Yên Bái

Q đến (m3/s)

H (m)

Q đến (m3/s)

H (m)

Q đến (m3/s)

H (m)

Q đến (m3/s)

H (m)

Q đến (m3/s)

H (m)

Q đến (m3/s)

H (m)

Q đến (m3/s)

H (m)

H (m)

H (m)

H (m)

H (m)

Thực đo

25/08/2020

13

2721

294.86

4067

204.64

3655

101.73

326

369.64

516

470.07

445

54.77

952

107.49

3.60

1.47

16.53

28.35

 

19

2755

294.88

4282

204.78

3783

101.85

270

369.40

382

470.15

320

54.77

1281

107.63

3.48

1.35

16.54

28.25

26/08/2020

1

3239

294.87

5164

204.93

3422

102.00

237

369.22

328

470.20

433

54.78

1031

107.83

3.36

1.18

16.85

28.21

 

7

2809

294.62

5120

205.17

3025

102.15

198

369.23

265

470.32

551

54.83

1046

107.98

3.26

1.15

17.03

28.30

Dự báo

 

13

2745

294.96

4130

205.29

3141

102.26

312

369.18

295

470.43

449

54.86

993

108.11

3.28

1.12

16.95

28.22

 

19

2613

294.84

4360

205.43

3354

102.35

280

369.11

366

470.50

397

54.89

937

108.21

3.18

1.06

16.83

28.15

27/08/2020

1

2894

294.76

4850

205.62

3498

102.46

242

369.03

312

470.56

324

54.89

962

108.30

3.10

0.97

16.75

28.10

 

7

2645

294.65

4420

205.74

3377

102.58

195

368.91

285

470.63

223

54.92

890

108.38

3.02

0.95

16.60

28.02

 

13

2849

294.57

4070

205.88

3541

102.73

304

368.86

322

470.68

244

54.92

815

108.43

3.00

0.93

16.50

27.95

 

19

2714

294.50

4140

206.00

3674

102.86

291

368.80

358

470.81

205

54.93

876

108.48

2.90

0.87

16.42

27.90

28/08/2020

1

2628

294.37

4560

206.16

3478

102.99

234

368.73

309

470.87

231

54.92

845

108.54

2.85

0.77

16.35

27.83

 

7

2809

294.31

4280

206.31

3347

103.10

205

368.63

273

470.95

273

54.94

803

108.59

2.80

0.75

16.30

27.80