IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 19h ngày 19/11/2022
Thứ bảy, 19/11/2022

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 19/11/2022)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực thuộc Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 19h ngày 19/11/2022 từ 30 mm 150mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, khu vực Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 20-130mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 40-250mm; khu vực Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 20-80mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 55-160mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Nam

Đông Giang và Nông Sơn

Trung Bình

2

Lâm Đồng

Lạc Dương

Trung Bình

3

Phú Yên

Sơn Hòa, Sông Hinh và Tây Hòa

Trung Bình

4

Khánh Hòa

Khánh Vĩnh, Diên Khánh và Khánh Sơn

Trung Bình

5

Ninh Thuận

Bác Ái, Ninh Hải, Thuận Bắc và Thuận Nam

Trung Bình