IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin dự báo thủy văn ngày 07 tháng 07 năm 2018
Thứ bảy, 07/07/2018

BẢN TIN DỰ BÁO THUỶ VĂN

(Dự báo cho vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng)

Nhận xét tình hình thủy văn 24 giờ qua: (tại thời điểm 7h /07/7/2018):

- Lưu lượng vào hồ Lai Châu đạt 1924 m3/s, mực nước hồ Lai Châu đạt 294.56 m;

- Lưu lượng vào hồ Sơn La đạt 3306 m3/s, mực nước hồ Sơn La đạt 209.42 m; Hồ Sơn La hiện đang mở mở 01 cửa xả đáy lúc 8h ngày 07/7/2018

- Lưu lượng vào hồ Hoà Bình đạt 3391 m3/s, mực nước hồ Hoà Bình đạt 107.22 m; Hồ Hòa Bình hiện đang mở mở 01 cửa xả đáy lúc 8h ngày 07/7/2018

- Lưu lượng vào hồ Huổi Quảng đạt 51 m3/s, mực nước hồ Huổi Quảng đạt 369.81 m,

- Lưu lượng vào hồ Bản Chát đạt 474 m3/s, mực nước hồ Bản Chát đạt 471.83 m;

- Lưu lượng vào hồ Thác Bà đạt 160 m3/s, mực nước hồ Thác Bà đạt 48.11 m;

- Lưu lượng vào hồ Tuyên Quang đạt 370 m3/s, mực nước hồ Tuyên Quang đạt 102.05 m.

- Mực nước hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội giảm, đang ở mức 2.66m;

Dự báo trong 24 giờ tới (tại thời điểm 7h /08/7/2018):

- Lưu lượng vào hồ Lai Châu đạt 2315 m3/s, mực nước hồ Lai Châu đạt 294.43 m;

- Lưu lượng vào hồ Sơn La đạt 3980 m3/s, mực nước hồ Sơn La đạt 208.73 m; Hồ Sơn La mở thêm cửa xả đáy số 02 vào lúc 15h ngày 07/7/2018.

- Lưu lượng vào hồ Hoà Bình đạt 6960 m3/s, mực nước hồ Hoà Bình đạt 107.50m; hồ Hòa Bình mở thêm cửa xả đáy số 02 lúc 15h ngày 07/7/2018 tiếp 6h sau hồ Hòa Bình mở cửa xả đáy số 03.

- Lưu lượng vào hồ Huổi Quảng đạt 145 m3/s, mực nước hồ Huổi Quảng đạt 370.01 m;

- Lưu lượng vào hồ Bản Chát đạt 585 m3/s, mực nước hồ Bản Chát đạt 472.19 m;

- Lưu lượng vào hồ Thác Bà đạt 450 m3/s, mực nước hồ Thác Bà đạt 48.08 m;

- Lưu lượng vào hồ Tuyên Quang đạt 880 m3/s, mực nước hồ Tuyên Quang đạt 102.00 m.

- Mực nước hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội biến đổi, có khả năng đạt mức 3.62m;

Giá trị

Ngày

Giờ

Hồ Lai Châu

Hồ Sơn La

Hồ Hòa Bình

Hồ Huổi Quảng

Hồ Bản Chát

Hồ Thác Bà

Hồ Tuyên Quang

Hà Nội

Yên Bái

Tuyên Quang

Q đến (m3/s)

H (m)

Q đến (m3/s)

H (m)

Q đến (m3/s)

H (m)

Q đến (m3/s)

H (m)

Q đến (m3/s)

H (m)

Q đến (m3/s)

H (m)

Q đến (m3/s)

H (m)

H (m)

Q (m3/s)

H (m)

Q (m3/s)

H (m)

Thực đo

06/7/2018

13

1411

294.61

2347

209.43

2865

107.00

316

369.65

297

471.66

200

48.19

458

102.23

2.56

581

27.05

467

16.58

 

19

1517

294.53

2493

209.41

2864

107.05

85

369.66

220

471.68

160

48.16

400

102.14

2.52

567

26.98

206

15.74

07/7/2018

1

1722

294.48

2772

209.38

3130

107.13

235

369.78

265

471.69

180

48.13

318

101.98

2.60

567

26.98

475

16.60

 

7

1924

294.56

3306

209.42

3391

107.22

51

369.81

474

471.83

160

48.11

370

102.05

2.66

587

27.08

516

16.70

Dự báo

 

13

1843

294.53

3570

209.42

4970

107.36

325

369.86

480

471.93

180

48.12

520

102.00

2.70

611

27.20

578

16.85

 

19

1956

294.52

3720

209.24

6850

107.57

100

369.91

545

472.00

200

48.10

600

101.98

2.95

665

27.47

747

17.20

08/7/2018

1

2057

294.54

3910

209.00

7110

107.53

270

369.95

520

472.09

250

48.08

750

101.97

3.24

725

27.77

1111

17.90

 

7

2315

294.43

3980

208.73

6960

107.50

145

370.01

585

472.19

450

48.08

880

102.00

3.62

801

28.15

1402

18.40

 

13

2437

294.42

4130

208.52

6900

107.46

355

370.06

655

472.28

380

48.10

950

102.05

3.82

861

28.45

1526

18.60

 

19

2579

294.42

4050

208.30

7080

107.43

385

370.09

755

472.42

430

48.11

1020

102.08

4.12

911

28.70

1999

19.30

09/7/2018

1

2487

294.41

4240

208.10

7240

107.41

295

370.16

786

472.51

500

48.12

1100

102.15

4.37

1011

29.20

2712

20.35

 

7

2564

294.42

4470

207.92

7360

107.38

315

370.20

805

472.59

570

48.16

1350

102.26

4.84

1131

29.80

3036

20.80