IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo môi trường
Bản tin dự báo chất lượng môi trường không khí tháng 02 năm 2022
Thứ tư, 23/02/2022

Kết quả cho thấy, nồng độ NO2 tại vùng kinh tế trọng điểm miền Bắc và miền Nam có giá trị từ 6-14mg/m3 lớn hơn nhiều so với miền Trung (khoảng dưới 20 mg/m3). So sánh tỷ trọng đóng góp vào sự tăng trưởng GDP của Việt Nam cho thấy sự lớn hơn nghiêng về các vùng kinh tế trọng điểm Bắc và Nam.
Nồng độ SO2 khá tương đồng với sự phân bố của NO2nhìn chung có xu cao ở các vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và phía Nam, các khu vực còn lại trên cả nước có nồng độ SO2 thấp hơn. Nồng độ SO2 lớn hơn (thể hiện dải màu đỏ) nằm ở vị trí của thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh, các giá trị nồng độ lớn hơn 16mg/m3. Xu hướng lan rộng phân bố SO2 cao hướng về phía nam. Những tỉnh nằm trong phạm vi ảnh hưởng của sự phân bố này là các tỉnh Bắc Trung bộ và Tây Nam bộ. Cũng do tác động của dịch COVID, các hoạt động giao thông, hoạt động sản xuất bị đình trệ, nên lượng phát thải SO2 ra môi trường ít, dẫn tới nồng độ của chúng giảm hơn rất nhiều so với các năm trước đây.
 
Đối với CO, ở khu vực Hà Nội và TP Hồ Chí Minh có giá trị nồng độ CO lớn hơn 1000 µg/m3. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Nam bộ có phân bố CO với nồng độ lớn hơn các khu vực còn lại trong cả nước.