IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo môi trường
Bản tin dự báo chất lượng môi trường không khí tháng 3 năm 2022
Thứ tư, 23/03/2022

Nồng độ NO2 tại vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và Nam Bộ có giá trị từ 25-30 µg/m3 lớn hơn nhiều so với khu vực Trung Bộ (khoảng dưới 20 µg/m3). Tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh có giá trị NO2 trung bình tháng lớn hơn 40 µg/m3
 
Nồng độ SO2 lớn (30 - 60 µg /m3) phân bố chủ yếu ở các vị trí thuộc Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh xung quanh 2 đô thị đặc biệt này. Khu vực Trung tâm Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh có giá trị nồng độ SO2 lớn hơn 50 µg/m3.
 

Đối với CO, ở khu vực Hà Nội và TP Hồ Chí Minh có giá trị nồng độ CO lớn hơn 1000 µg/m3. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Nam bộ có phân bố CO với nồng độ lớn hơn các khu vực còn lại trong cả nước.