Thông tư số 30/2016/TT-BTNMT ngày 12/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý, cải tạo và phục hồi môi trường khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu

Ngày 12 tháng 10 năm 2016 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 30/2016/TT-BTNMT   về quản lý, cải tạo và phục hồi môi trường khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu.
 
 Nội dung Thông tư trong tệp kèm theo dưới đây: /files/doc/tt 30 QL cai tao va phuc hoi.PDF

Trả lời