IMHEN
Tin tức / Môi trường và Biến đổi khí hậu
Họp nghiệm thu cấp cơ sở đề tài “Nghiên cứu mô hình cộng đồng quản lý tài nguyên nước bền vững tại đồng bằng sông Cửu Long (nghiên cứu trường hợp hai tỉnh: Cà Mau và Hậu Giang)”
Thứ ba, 25/07/2017

Chiều 24/7/2017, Tại phòng họp 116-118, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và BĐKH đã tổ chức họp nghiệm thu cấp cơ sở đề tài “Nghiên cứu mô hình cộng đồng quản lý tài nguyên nước bền vững tại đồng bằng sông Cửu Long (nghiên cứu trường hợp hai tỉnh: Cà Mau và Hậu Giang)” do ThS. Phạm Ngọc Anh làm chủ nhiệm.

 

PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng, Viện trưởng, chủ tịch hội đồng

PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng, Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã chủ trì cuộc họp;

Tham dự cuộc họp gồm các thành viên hội đồng; đại diện Vụ KHCN; đại diện Phòng KHĐTHTQT; đại diện phòng KHTC; đại diện các đơn vị chuyên môn và các khách mời, các chuyên gia và các cán bộ trong Viện.

Đại diện Phòng KHĐTHTQT đọc quyết định thành lập hội đồng, Chủ tịch Hội đồng điêu hành cuộc họp.

Chủ nhiệm đề tài đã trình bày tóm tắt những nội dung chính, những kết quả chính của đề tài đã đạt được:

 

ThS. Phạm Ngọc Anh, Chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo

I. Mục tiêu:

1. Nghiên cứu, đánh giá được hiện trạng và xu hướng phát triển cùng các vấn đề liên quan đến các hình thức, mô hình cộng đồng tham gia vào quản lý và bảo vệ tài nguyên nước ở Đồng Bằng Sông Cửu Long (tập trung hai tỉnh Cà Mau và Hậu Giang).

2. Đề xuất được cơ chế, chính sách và các hình thức, mô hình cộng đồng quản lý tài nguyên nước bền vững ở hai tỉnh Cà Mau và Hậu Giang.

II. Nội dung:

Nội dung 1. Thu thập bổ sung số liệu, tài liệu liên quan đến nội dung nghiên cứu

Nội dung 2. Nghiên cứu tổng quan và các vấn đề nổi bật về tài nguyên nước, tình hình quản lý tài nguyên nước tại ĐBSCL trọng tâm là hai tỉnh Cà Mau, Hậu Giang

Nội dung 3. Nghiên cứu, phân tích và đánh giá các mô hình, cách thức tham gia của cộng đồng trong quản lý tài nguyên nước tại ĐBSCL

Nội dung 4. Lựa chọn, phân nhóm và đánh giá tính bền vững, rủi ro các mô hình cộng đồng tham gia quản lý tài nguyên nước phù hợp và áp dụng cho hai tỉnh Cà Mau và Hậu Giang.

Nội dung 5. Nghiên cứu, đề xuất giải pháp, cơ chế, chính sách và mô hình cộng đồng quản lý tài nguyên nước bền vững tại hai tỉnh Cà Mau và Hậu Giang.

Nội dung 6: Báo cáo tổng kết đề tài

III. Các sản phẩm đạt được:

1. Báo cáo đánh giá hiện trạng và xu hướng phát triển cùng các vấn đề liên quan đến các hình thức, mô hình cộng đồng tham gia vào quản lý và bảo vệ tài nguyên nước ở hai tỉnh Cà Mau và Hậu Giang.

2. Phương pháp xây dựng bộ chỉ số đánh giá tính bền vững và rủi ro của các mô hình cộng đồng quản lý tài nguyên nước.

3. Đề xuất các cơ chế, chính sách và các hình thức, mô hình cộng đồng quản lý tài nguyên nước bền vững ở hai tỉnh Cà Mau và Hậu Giang.

4. Góp ý hoàn thiện Khung hướng dẫn áp dụng mô hình quản lý tài nguyên nước dựa vào cộng đồng cho 2 tỉnh Cà Mau và Hậu Giang đối với 5 lĩnh vực.

5. Báo cáo tổng kết đề tài.

6. 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí Tài nguyên và Môi trường.

7. Đề tài đã hỗ trợ 01 nghiên cứu sinh (chủ nhiệm đề tài).

 

PGS. TS. Mai Trọng Thông, Ủy viên phản biện đọc nhận xét phản biện 1

 

PGS. TS. Nguyễn Danh Sơn, Ủy viên phản biện đọc nhận xét phản biện 2

 

TS. Phan Thị Thanh Hằng, Ủy viên hội đồng đọc nhận xét

 

Ảnh toàn thể

Phòng KHĐTHTQT