IMHEN
Tin tức / Môi trường và Biến đổi khí hậu
Họp nghiệm thu cấp cơ sở đề tài “Nghiên cứu đánh giá tác động của thay đổi sử dụng đất đến tài nguyên nước lưu vực sông Sesan - Serepok”
Thứ bảy, 24/11/2018

Sáng 24/11/2018, Tại phòng họp 116-118, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức họp nghiệm thu cấp cơ sở đề tài “Nghiên cứu đánh giá tác động của thay đổi sử dụng đất đến tài nguyên nước lưu vực sông Sesan - Serepok” do ThS. Nguyễn Văn Đại làm chủ nhiệm.

 

Ủy viên hội đồng phát biểu ý kiến

PGS. TS. Huỳnh Thị Lan Hương, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã chủ trì cuộc họp;

Tham dự cuộc họp có đại diện Phòng KHĐTHTQT; đại diện phòng KHTC; đại diện các đơn vị chuyên môn và các khách mời, các chuyên gia và các cán bộ trong và ngoài Viện.

Đại diện Phòng KHĐTHTQT đọc quyết định thành lập hội đồng, Chủ tịch Hội đồng điêu hành cuộc họp.

Chủ nhiệm đề tài đã trình bày tóm tắt những nội dung chính, những kết quả chính của đề tài đã đạt được:

 

ThS. Nguyễn Văn Đại, Chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo

I. Mục tiêu:

1) Xây dựng được quy trình đánh giá tác động của thay đổi sử dụng đất đến tài nguyên nước mặt cho lưu vực sông;

2) Áp dụng thử nghiệm đánh giá tác động của thay đổi sử dụng đất đến tài nguyên nước mặt cho lưu vực sông Sê San và Srêpôk;

3) Đề xuất được các giải pháp sử dụng đất hợp lý để giảm thiểu các tác động bất lợi của thay đổi sử dụng đất đến tài nguyên nước mặt cho lưu vực sông Sê San và Srêpôk

II. Nội dung:

1) Nghiên cứu tổng quan các phương pháp, công cụ liên quan phục vụ cho nghiên cứu của đề tài

2) Nghiên cứu xây dựng quy trình đánh giá tác động của thay đổi sửa dụng đất đến tài nguyên nước mặt

3) Xử lý và phân tích các số liệu, tài liệu và bản đồ phục vụ nghiên cứu.

4) Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và quy hoạch sử dụng đất và tài nguyên nước mặt trên lưu vực sông Sê San và Srêpôk.

5) Đánh giá tác động của thay đổi sử dụng đất đến tài nguyên nước mặt lưu vực sông Sê San và Srêpôk

6) Tính toán tài nguyên nước mặt của lưu vực sông Sê San và Srêpôk theo các kịch bản sử dụng đất.

7) Phân vùng mức độ thay đổi tài nguyên nước mặt lưu vực sông Sê San và Srêpôk theo các kịch bản thay đổi sử dụng đất

8) Đề xuất các giải pháp quản lý sử dụng đất hợp lý nhằm bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên nước mặt

9) Xây dựng hướng dẫn đánh giá tác động của thay đổi sử dụng đất đến tài nguyên nước mặt cho lưu vực sông

 

Ảnh toàn thể