IMHEN
Tin tức / Môi trường và Biến đổi khí hậu
Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài: “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng thị trường Các-bon tại Việt Nam”
Thứ sáu, 05/02/2021

Chiều 05/02, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức Hội đồng tư vấn, đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng thị trường Các bon tại Việt Nam” bằng hình thức trực tuyến.

Hội đồng diễn ra dưới sự chủ trì của PGS. TS. Nguyễn Thế Chinh, Chủ tịch Hội đồng.

 

Đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng thị trường Các bon tại Việt Nam” do TS. Nguyễn Thị Liễu làm chủ nhiệm và bắt đầu triển khai thực hiện từ tháng 7/2018.

Trước sự lắng nghe của các thành viên trong Hội đồng, TS. Nguyễn Thị Liễu đã trình bày về các mục tiêu cũng như sản phẩm của Đề tài.

Trong đó, mục tiêu được đưa ra gồm: Xây dựng cơ sở lý luận cho việc xây dựng và vận hành thị trường Các-bon ở Việt Nam; Xác định được các ngành/lĩnh vực có tiềm năng tham gia vào thị trường Các-bon tại Việt Nam; Đề xuất được các giải pháp kỹ thuật và chính sách xây dựng thị trường các bon tại Việt Nam cùng với một lộ trình triển khai khả thi.

Các sản phẩm chính mà nhóm thực hiện Đề tài đã hoàn thành gồm: 1) Cơ sở lý luận cho việc hình thành thị trường Các-bon ở Việt Nam; 2) Cơ sở thực tiễn cho việc hình thành thị trường Các-bon ở Việt Nam; 3) Báo cáo đánh giá tiềm năng cho việc hình thành thị trường Các-bon ở Việt Nam; 4) Báo cáo tổng kết để tài; 5) Xuất bảo 01 bài báo khoa học trên tạp chí Biến đổi khí hậu; 6) Hỗ trợ đào tạo 01 Thạc sỹ.

Hội đồng đã đưa ra các ý kiến đánh giá về những nội dung của Đề tài và kết luận: Đề tài đạt yêu cầu.