IMHEN
Tin tức / Môi trường và Biến đổi khí hậu
Nghiệm thu đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu cơ sở khoa học để đánh giá tính dễ bị tổn thương do thay đổi của môi trường tự nhiên và tích hợp các giải pháp thích ứng vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên - Huế”
Thứ sáu, 25/03/2016

Ngày 17 tháng 3 năm 2016, tại Phòng họp số 606, Nhà A, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài Khoa học và Công nghệ “Nghiên cứu cơ sở khoa học để đánh giá tính dễ bị tổn thương do thay đổi của môi trường tự nhiên và tích hợp các giải pháp thích ứng vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên - Huế” do Viện Khoa học và Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu là đơn vị chủ trì.

Tham dự cuộc họp có Đại diện Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và đại diện Lãnh đạo Viện KTTV&BĐKH, Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế, các đơn vị chuyên môn trong và ngoài Viện.

Sau khi Thư ký hội đồng (Đại diện Vụ Khoa học và Công nghệ) đọc Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ, PGS.TS. Trần Hồng Thái - Phó Chủ tịch Hội đồng điều khiển cuộc họp.

Chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt một số thông tin về mục tiêu, nội dung, phương pháp nghiên cứu và các kết quả chính của đề tài cũng như đưa ra kết luận, kiến nghị.

Đề tài đã kế thừa các kết quả nghiên cứu trên thế giới và ở Việt Nam, tập trung vào nghiên cứu đánh giá tính dễ bị tổn thương do thay đổi môi trường tự nhiên và nghiên cứu tích hợp các giải pháp thích ứng vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên - Huế. Trên cơ sở các tổng quan, đề tài đã nhận diện được đúng và đầy đủ những vấn đề định hướng nghiên cứu để bổ sung và hoàn thiện đồng thời đã xây dựng quy trình tích hợp vấn đề thay đổi môi trường tự nhiên vào kế hoạch phát triển KT-XH; xác lập bộ chỉ số đánh giá tính dễ bị tổn thương do thay đổi môi trường tự nhiên và hướng dẫn các bước tính toán cụ thể. Kết quả nghiên cứu của đề tài có ý nghĩa khoa học, thực tiễn và là cơ sở khoa học cho các nhà hoạch định chính sách ở cấp Trung ương và địa phương về phương pháp luận, công cụ và quy trình tích hợp vấn đề thay đổi môi trường tự nhiên vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.

   

 Mức độ dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu của các huyện thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế ở điều kiện khí hậu hiện tại

 Mức độ dễ bị tổn thương trước BĐKH của các huyện thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế trong điều kiện phát triển KT-XH, xét đến BĐKH

Mức độ dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu của các huyện thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế trong điều kiện phát triển KT-XH đã thực hiện ĐMC, chưa tích hợp vấn đề BĐKH

 Mức độ dễ bị tổn thương trước BĐKH của các huyện thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế trong điều kiện quy hoạch phát triển KT-XH đã thực hiện ĐMC có tích hợp vấn đề BĐKH

Kết thúc cuộc họp, Phó chủ tịch Hội đồng kết luận Đề tài đã thực hiện, đáp ứng đủ các yêu cầu theo đề cương phê duyệt và thông qua nghiệm thu kết quả đề tài.