IMHEN
Tin tức / Môi trường và Biến đổi khí hậu
Xét duyệt thuyết minh cấp cơ sở cho dự án “Thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững vùng Duyên hải miền Trung”
Thứ bảy, 01/10/2016

       Ngày 01/10/2016, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức hội đồng xét duyệt thuyết minh cấp cơ sở cho dự án “Thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững vùng Duyên hải miền Trung”

Dự án được đề xuất trên cơ sở pháp lý: Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với Biến đổi khí hậu (BĐKH); Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về BĐKH; Quyết định số 1474/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Kế hoạch hành động Quốc gia về BĐKH giai đoạn 2012-2020; Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 về việc Chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2016 về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016 – 2020; Quyết định số 1942/QĐ-BTNMT ngày 29/8/2016 phê duyệt danh mục Dự án, nhiệm vụ chuyên môn mở mới bổ sung năm 2016.

 

Toàn cảnh cuộc họp

Tính cấp thiết của dự án: Trong phạm vi 14 tỉnh ven biển miền Trung có đến 1.200 km bờ biển và hàng năm chịu tác động của 8 loại hình thiên tai chủ yếu (Bão, lũ, lụt, hạn hán, sạt lở đất, lốc, xâm nhập mặn và xói lở bờ sông) và đây cũng là vùng có vai trò thiết yếu trong việc phát triển kinh tế đất nước. Theo số liệu thống kê trong 4 thập kỷ gần đây, dưới tác động của biến đổi khí hậu cường độ và tần suất các dạng thiên tai ngày càng tăng lên và dữ dội hơn.

Mục tiêu của Dự án:

- Xác định được các ảnh hưởng, tác động và mức độ tổn thương do biến đổi khí hậu tại thời điểm hiện tại và tương lai cho vùng Duyên hải Miền trung;

- Xây dựng được kế hoạch thực hiện các giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu của các tỉnh Duyên hải Miền trung trong đề án mang tính tổng thể, liên vùng, liên ngành, tránh trùng lắp và có lộ trình thực hiện cụ thể, bao gồm các giải pháp, mô hình ưu tiên thực hiện trong giai đoạn 2016-2020;

- Xây dựng và triển khai được các giải pháp nâng cao năng lực, quản lý và thiết lập được một hệ thống báo cáo đánh giá và thẩm định các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu cho vùng Duyên hải Miền trung.

Phạm vi không gian của Dự án:

14 tỉnh ven biển miền Trung (từ Thanh Hóa đến Bình Thuận);

Thời gian thực hiện dự kiến 3 năm: 2016 – 2018;

 

Sơ đồ phạm vi nghiên cứu của Dự án

Các nội dung chính của Dự án:

1. Đánh giá tác động của BĐKH và tính dễ bị tổn thương do BĐKH cho các tỉnh thuộc vùng Duyên hải Miền trung

2. Đánh giá các mô hình thích ứng với BĐKH hiện có ở các địa phương. Đề xuất mô hình thích ứng với BĐKH phù hợp với điều kiện của từng địa phương

3. Xây dựng kế hoạch tổng thể của việc thực hiện các giải pháp thích ứng với BĐKH theo từng giai đoạn cho các tỉnh Duyên hải Miền trung

4. Xây dựng hệ thống báo cáo giám sát và đánh giá các hoạt động thích ứng cho các tỉnh Duyên hải Miền trung

5. Nâng cao năng lực quản lý, triển khai và thực hiện các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội bền vững cho các cán bộ thuộc các tỉnh Duyên hải

Miền trung

Các sản phẩm dự kiến của Dự án:

1. Các tập bản đồ kịch bản BĐKH, tổn thương và các bản đồ về kinh tế xã hội đã được hiệu chỉnh có khả năng chồng chập;

2. Báo cáo các giải pháp được tập hợp và cụ thể cho từng vùng với từng yếu tố tác động;

3. Báo cáo đề xuất các mô hình giải pháp thích ứng BĐKH cho các lĩnh vực và khu vực của vùng Duyên hải Miền trung;

4. Phần mềm chuyển tải thông tin hiển thị, chồng chập được các bản đồ tác động và kinh tế xã hội, đồng thời hiển thị tới cấp huyện các giải pháp ứng phó với BĐKH.

5. Hệ thống báo cáo đánh giá, giám sát các hoạt động thích ứng với BĐKH;

6. Cơ sở dữ liệu về BĐKH và các hoạt động thích ứng với BĐKH;

7. Các bộ tài liệu đào tạo tập huấn, truyền thông;

8. Báo cáo về cơ chế phối hợp liên ngành liên vùng trong việc thực hiện các hoạt động thích ứng với BĐKH;

9. Kế hoạch tổng thể thực hiện các giải pháp thích ứng theo từng giai đoan của vùng Duyên hải Miền trung;B

10. Báo cáo tổng kết.

Các đơn vị dự kiến sẽ phối hợp thực hiện:

1. Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

2. Cơ quan phối hợp:

* Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia;

* Cục KTTV và BĐKH;

* Cục Quản lý Tài nguyên nước

* Cục Công nghệ thông tin, Văn phòng Bộ

* Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản;

* Trường Đại học Kinh tế, ĐHQG Hà Nội;

* Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

* UBND các tỉnh vùng Duyên hải Miền trung.

* Ban CH PCLB các tỉnh Miền Trung

* Các Sở, ngành thuộc các tỉnh vùng Duyên hải miền Trung

Dự kiến hiệu quả về KT-XH và môi trường

- Góp phần hạn chế giảm thiểu các tác động của BĐKH

- Tận dụng BĐKH và lợi thế của địa phương để phát triển KTXH bền vững trước các tác động ngày càng mạnh mẽ của BĐKH.

- Các giải pháp thích ứng với BĐKH trong dự án được đánh giá nghiêm túc kết hợp giữa khoa học và thực tiễn, mang tính tổng thể, liên ngành, liên vùng bởi vậy tránh được các chi phí và công sức cho các dự án công trình mang tính trùng lặp, không sử dụng hiệu quả, hoặc đi ngược lại với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội bền vững của vùng nói riêng và cả nước nói chung.

Hội đồng đã đánh giá cao và đề nghị nhóm xây dựng đề xuất chỉnh sửa theo ý kiến góp ý của Hội đồng trước khi nộp lên Bộ để tiến hành các bước tiếp theo.

Phòng KHĐT&HTQT