IMHEN
Tin tức / Môi trường và Biến đổi khí hậu
Họp nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở khoa học tính toán bồi lắng hệ thống hồ chứa bậc thang. Áp dụng thí điểm cho hệ thống hồ chứa trên sông Đà”
Thứ năm, 27/10/2016

       Chiều nay, ngày 27 tháng 10 năm 2016, tại Phòng họp số 116-118, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở khoa học tính toán bồi lắng hệ thống hồ chứa bậc thang. Áp dụng thí điểm cho hệ thống hồ chứa trên sông Đà do ThS. Đặng Quang Thịnh làm chủ nhiệm; Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu là đơn vị chủ trì.

       Sau khi đại diện Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế đọc quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở, Chủ tịch Hội đồng PGS. TS. Dương Hồng Sơn, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu điều khiển cuộc họp.


Toàn cảnh cuộc họp 

      Đến tham dự cuộc họp còn có đại diện Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế; đại diện Phòng Kế hoạch Tài chính và các đơn vị chuyên môn trong và ngoài Viện.

      Chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt một số thông tin về mục tiêu, nội dung, phương pháp nghiên cứu và những kết quả chính của đề tài, một số kết luận và kiến nghị.

      Các thành viên Hội đồng đã đặt câu hỏi liên quan đến các vấn đề được trình bày trong báo cáo, chủ nhiệm đề tài trả lời, tiếp thu.

      Các ủy viên Hội đồng đọc nhận xét cho báo cáo và các sản phẩm của đề tài và đánh giá kết quả, với tổng số 7 thành viên hội đồng có mặt đánh giá “Đạt yêu cầu”, kết quả cuối cùng của đề tài được hội đồng cấp cơ sở xếp loại đạt yêu cầu và có những tiếp thu, chỉnh sửa theo kết luận của Hội đồng và góp ý của các thành viên hội đồng trước khi trình nghiệm thu cấp Bộ.
Phòng KHĐT&HTQT