IMHEN
Tin tức / Các tin chung
Tuyển dụng viên chức của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu năm 2019
Thứ năm, 19/12/2019

Thực hiện Quyết định số 2558/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu năm 2019,

Nhằm bổ sung nguồn nhân lực cho Viện để thực hiện các nhiệm vụ được giao trong thời gian tiếp theo, Viện đã triển khai các quy trình, thủ tục để thực hiện việc tuyển dụng theo hình thức xét tuyển đã được Bộ phê duyệt. Viện đã đăng tin thông báo trên trang tin điện tử Báo Tài nguyên và Môi trường và trên trang điện tử của Viện theo quy định. Viện đã thu được 14 bản đăng ký dự tuyển của 14 người đăng ký.

Sau khi Bộ quyết định thành lập Ban giám sát kỳ tuyển dụng, Viện đã thành lập Hội đồng tuyển dụng. Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng đã ban hành Quy định, quy chế kỳ tuyển dụng; Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển, Ban kiểm tra sát hạch, Tổ coi thi theo quy định.

Sau khi Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển kiểm tra bản đăng ký của các ứng viên, có 14 người đạt yêu cầu tại vòng 1.

Ngày 16/12/2019, Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 của Viện tổ chức triệu tập thí sinh để phổ biến quy định, quy chế, nội quy xét tuyển và thông báo nội dung, tài liệu ôn tập cho thí sinh dự tuyển.

Ngày 19/12/2019, Hội đồng tuyển dụng tổ chức phỏng vấn (vòng 2) các thí sinh theo đúng quy định. 

Quá trình tuyển dụng viên chức năm 2019 đã chấp hành nghiêm túc quy định, quy chế, nội quy kỳ xét tuyển của Viện, không có các hành vi gian lận, không trung thực, … xảy ra.

Kết quả tuyển dụng sẽ được công bố công khai theo đúng quy định.

 
Viện KTTVBĐKH