TNMT 2015.04.13

Đề tài: Nghiên cứu thiết kế và thử nghiệm thiết bị quan trắc bụi di động nhằm xây dựng bản đồ ô nhiễm bụi cho các đô thị ở Việt Nam – Áp dụng thí điểm tại Thành phố Hà Nội.

Mã số: TNMT 2015.04.13

1. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Lê Ngọc Cầu

2. Thời gian thực hiện: 2015-2016

3. Mục tiêu:

1. Thiết kế, lắp ráp được thiết bị quan trắc bụi di động có tích hợp các cảm biến quan trắc một số yếu tố khí tượng, định vị vệ tinh và hệ thống lưu dữ liệu tự động;

2. Có được bộ số liệu về nồng độ bụi và một số yếu tố khí tượng với số liệu liên tục trên một số tuyến giao thông chính của thành phố Hà Nội (bằng việc sử dụng thiết bị đã được lắp ráp);

3. Xây dựng được bản đồ ô nhiễm bụi theo mùa từ số liệu thực đo trên một số tuyến giao thông chính của thành phố Hà Nội.

4. Các sản phẩm chính:

1. Bộ thiết bị quan trắc bụi di động có tích hợp các cảm biến quan trắc một số yếu tố khí tượng, thiết bị định vị vệ tinh, và hệ thống lưu dữ liệu tự động;

2. Hồ sơ kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng, bảo quản thiết bị;

3. Bộ cơ sở dữ liệu nồng độ bụi PM10, và một số yếu tố khí tượng với tọa độ trên một số tuyến giao thông chính của TP. Hà Nội;

4. Bản đồ nồng độ bụi PM10 các giờ cao điểm cho cả 4 mùa trên một số tuyến giao thông chính của TP. Hà Nội;

5. Bản đồ nồng độ bụi PM10 trung bình 4 mùa trên một số tuyến giao thông chính của TP. Hà Nội;

6. Sản phẩm đăng ký sở hữu trí tuệ.

7. 02 bài báo;

8. Góp phần đào tạo 01 Tiến sĩ.

Trả lời