TNMT.2019.05.03

Đề tài: Nghiên cứu thử nghiệm dự báo chất lượng không khí hạn ngắn cho khu vực thành phố Hà Nội

Mã số: TNMT.2019.05.03

1. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Ngô Thị Thủy

2. Thời gian thực hiện: 2020 – 2022

3. Mục tiêu:

Xác định và tính toán được các nguồn phát thải chính phục vụ dự báo chất lượng không khí ở thành phố Hà Nội.

Lựa chọn được mô hình dự báo hạn ngắn chất lượng không khí.

Thử nghiệm dự báo chất lượng không khí cho thành phố Hà Nội.

4. Các sản phẩm chính:

Cơ sở dữ liệu phục vụ công tác dự báo các nguồn gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng không khí cho thành phố Hà Nội;

Mô hình dự báo hạn ngắn chất lượng không khí độ phân giải tối thiểu 2×2 km, thời hạn dự báo 3 ngày, tần suất dự báo 1 lần/ngày;

Bản tin dự báo chất lượng không khí cho thành phố Hà Nội trên trang Web của tổ chức chủ trì nhiệm vụ – Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu;

Báo cáo đánh giá kết quả thử nghiệm dự báo chất lượng không khí thành phố Hà Nội;

Quy trình dự báo chất lượng không khí;

Báo cáo tổng kết đề tài và các báo cáo chuyên đề;

2 bài báo;

Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sỹ.

Trả lời