TNMT.2023.06.05

Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật hoà hợp (blending techniques) kết hợp đồng hoá dữ liệu độ phân giải cao dự báo cường độ, quỹ đạo bão, gió mạnh và mưa lớn trong bão trên khu vực Biển Đông và Việt Nam

Mã số: TNMT.2023.06.05

  1. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Thanh Bằng
  2. Thời gian thực hiện: 23 tháng (02/2023 – 12/2024)
  3. Mục tiêu:

– Xây dựng được hệ thống đồng hóa dữ liệu độ phân giải cao với kỹ thuật hòa hợp (blending techniques) để dự báo cường độ, quỹ đạo bão, gió mạnh và mưa lớn trong bão cho khu vực Biển Đông và Việt Nam.

– Xây dựng được một hệ thống WebGIS đa chức năng tích hợp các thông tin và sản phẩm dự báo bão cho phép truy vấn đa tham số trong nghiệp vụ dự báo.

  1. Các sản phẩm chính:

– Báo cáo khoa học về hệ thống đồng hóa dữ liệu độ phân giải cao có ứng dụng kỹ thuật hòa hợp (blending techniques);

– Hệ thống nghiệp vụ đồng hoá dữ liệu độ phân giải cao có ứng dụng kỹ thuật hòa hợp (blending techniques) để dự báo cường độ, quỹ đạo bão, gió mạnh và mưa lớn trong bão cho khu vực Biển Đông và Việt Nam;

– Hệ thống WebGIS đa chức năng tích hợp các sản phẩm dự báo bão nghiệp vụ hiện có cung cấp thông tin dự báo thiên tai do bão (mưa lớn, gió mạnh, sóng, nước dâng do bão, diện tích ngập lụt,…) chi tiết đến cấp huyện/xã cho khu vực ven biển Việt Nam và báo cáo kỹ thuật;

– Kết quả thử nghiệm dự báo nghiệp vụ và đánh giá sai số cho một mùa bão gần nhất có tương đối nhiều bão;

– Bộ tài liệu hướng dẫn, quản trị vận hành và khai thác sử dụng hệ thống mô hình sau tích hợp;

– Báo cáo tổng kết đề tài và báo cáo tóm tắt;

– 1 bài báo ISI/SCOPUS;

– 2 bài báo trong nước;

– Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sĩ.