Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng Nông nghiệp

Chức năng nhiệm vụ Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng Nông nghiệp

1. Vị trí và chức năng:

– Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng nông nghiệp là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu có chức năng nghiên cứu cơ bản và phát triển công nghệ về khí tượng nông nghiệp.
– Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng nông nghiệp là đơn vị hạch toán phụ thuộc, có con dấu riêng và được mở tài khoản tiền gửi để giao dịch theo quy định của pháp luật; trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn
– Xây dựng, trình Viện trưởng kế hoạch nghiên cứu phát triển công nghệ dài hại, 5 năm về Khí tượng nông nghiệp của Trung tâm; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

– Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng chính sách, pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế – kỹ thuật về khí tượng nông nghiệp.
– Nghiên cứu, điều tra khảo sát, quan trắc thực nghiệm và phát triển công nghệ về khí tượng nông nghiệp.
Nghiên cứu khoa học về khí tượng nông nghiệp:
+ Các quy luật cơ bản về khí tượng nông nghiệp, sinh thái nông nghiệp; đất đai, nguồn nước đối với
sản xuất nông nghiệp;
+ Giám sát và cảnh báo thiên tai, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm và sâu bệnh ảnh hưởng đến sản
xuất nông nghiệp;
+ Tài nguyên khí hậu nông nghiệp, phân vùng khí hậu và sinh thái nông nghiệp;
+ Đánh giá rủi ro khí hậu, tác động của biến đổi khí hậu đến năng suất, chất lượng cây trồng và dịch
bệnh đối với vật nuôi.
– Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ về khí tượng nông nghiệp
– Thực hiện các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ về khí tượng nông nghiệp
– Tham gia đào tạo trình độ tiễn sĩ, chuyên môn, nghiệp vụ về khbí tượng, thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu theo phân công của Viện trưởng.
– Tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin khoa học, công nghệ về lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu theo quy định của pháp luật.
– Cung cấp các bản tin thông báo, dự báo khí tượng nông nghiệp, tổng kết mùa vụ theo phân công của Viện trưởng.
– Phát triển và ứng dụng phần mềm, cơ sở dưc liệu về khí tượng nông nghiệp.
– Thực hiện các hoạt động dịch vụ và tư vấn khí tượng nông nghiệp theo quy định của pháp luật.
– Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Viện.
– Quản lý tổ chức, vị trí việc làm, viên chức, người lao động; tài chính, tài sản thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo quy định của pháp luật và theo phân công của Viện trưởng.
– Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng phân công.

Trả lời