Trung tâm Tư vấn, Dịch vụ Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC TRUNG TÂM TƯ VẤN DỊCH VỤ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

          1. Sơ đồ tổ chức 

           2. Cơ cấu tổ chức 

2.1. Lãnh đạo Trung tâm:

– Giám đốc chịu trách nhiệm trước Pháp luật và trước Viện trưởng về các nhiệm vụ được phân công và toàn bộ hoạt động của Trung tâm; quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Trung tâm; xây dựng trình Viện trưởng phê duyệt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trực thuộc Trung tâm; ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động, các quy chế của Trung tâm theo quy định. 

– Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về về lĩnh vực công tác được phân công.
 
2.2. Các đơn vị trực thuộc Trung tâm:

 – Phòng Quản lý Tổng hợp.

            – Phòng Tư vấn Kỹ thuật và Công nghệ.

            – Phòng Dịch vụ Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

Giám đốc: TS. Đỗ Đình Chiến

Email: chiendd@gmail.com

 

 

 

 

Trả lời