Xây dựng Đề án thích ứng biến đổi khí hậu phát triển bền vững vùng Duyên hải Miền trung

I. Mục tiêu dự án:

Xây dựng được Đề án “Thích ứng biến đổi khí hậu phát triển bền vững vùng Duyên hải Miền trung” trình Bộ Tài nguyên và Môi trường, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

II. Nội dung chính dự án:

Điều tra, thu thập, tổng hợp thông tin dữ liệu

+ Thu thập các thông tin, số liệu, tài liệu, báo cáo về hiện trạng tác động của BĐKH, mức độ tổn thương do BĐKH trên địa bàn vùng Duyên hải Miền trung;

+ Thu thập các thông tin, tài liệu, báo cáo về các mô hình thích ứng với BĐKH hiện có tại Duyên hải Miền trung;

+ Điều tra, thu thập các thông tin về hệ thống MRV hiện có trong thích ứng với BĐKH tại Duyên hải Miền trung;

+ Điều tra, thu thập các thông tin, tài liệu về năng lực của các cán bộ trong lĩnh vực quản lý tại khu vực; hiểu biết, nhận thức của người dân về biến đổi khí hậu, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Xử lý, tổng hợp tài liệu, số liệu điều tra, thu thập

+ Tổng hợp, phân tích, đánh giá những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và mức độ tổn thương do biến đổi khí hậu cho 14 tỉnh vùng Duyên hải Miền trung;

+ Rà soát các vấn đề, tính phù hợp của các văn bản quy phạm pháp luật, các dự án liên quan đến biến đổi khí hậu đã thực hiện trên vùng Duyên hải Miền trung;

+ Phân tích các vấn đề còn tồn tại, xác định các vấn đề cấp thiết để xây dựng nội dung Đề án.

Phân tích, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung và các hoạt động chủ yếu của Đề án

+ Xác định mục tiêu, nhiệm vụ, phạm vi của Đề án;

+ Xác định nội dung, các hoạt động chủ yếu và khung tổng thể của Đề án;

+ Xác định danh mục, mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung chính, thứ tự ưu tiên các dự án hợp phần thuộc Đề án và tổ chức, phối hợp với các đơn vị xây dựng đề cương chi tiết, dự toán kinh phí các dự án hợp phần;

+ Xác định các sản phẩm chính của Đề án.

Xây dựng, hoàn chỉnh Đề án

+ Tổng hợp kết quả thực hiện từ các bước trên, tiến hành xây dựng nội dung Đề án, xác định giải pháp tổ chức thực hiện và tiến độ thực hiện Đề án;

+ Chỉnh sửa, hoàn chỉnh Đề án;

III. Sản phẩm chính dự án:

Các sản phẩm trung gian:

Bao gồm các báo cáo chuyên đề về:

+ Báo cáo điều tra, thu thập thông tin dữ liệu phục vụ dự án;

+ Báo cáo xử lý, tổng hợp tài liệu, số liệu điều tra, thu thập;

+ Báo cáo phân tích, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung và các hoạt động chủ yếu của Đề án.

Các sản phẩm chính của dự án gồm:

+ Báo cáo tổng hợp Dự án “Xây dựng Đề án Thích ứng biến đổi khí hậu phát triển bền vững vùng Duyên hải Miền trung”;

+ Đề án “Thích ứng biến đổi khí hậu phát triển bền vững vùng Duyên hải Miền trung”;

Dự thảo Tờ trình và Quyết định phê duyệt Đề án

Trả lời