Bản tin dự báo chất lượng môi trường không khí tháng 04 năm 2023

Nồng độ NO2 tại vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và Nam Bộ có giá trị từ 20-30 µg/mlớn hơn nhiều so với khu vực Trung Bộ (khoảng dưới 20 µg/m3). Nồng độ NO2 cao tập trung chủ yếu tại các khu vực Trung tâm Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Nồng độ SO2 lớn (20 – 50 µg /m3) phân bố chủ yếu ở các vị trí thuộc Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh xung quanh 2 đô thị đặc biệt này.

Đối với CO, ở khu vực trung tâm Hà Nội và TP Hồ Chí Minh có giá trị nồng độ CO lớn hơn 1000 µg/m3. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Nam bộ có phân bố CO với nồng độ lớn hơn các khu vực còn lại trong cả nước.