Bản tin dự báo chất lượng môi trường không khí tháng 08 năm 2023

Nồng độ NO2 tại vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và Nam Bộ có giá trị từ 15-30 µg/mlớn hơn nhiều so với khu vực Trung Bộ (khoảng dưới 20 µg/m3). Nồng độ NO2 cao (>30 µg/m3) tập trung chủ yếu tại các khu vực Trung tâm hai thành phố lớn là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Nồng độ SO2 lớn (20 – 50 µg /m3) phân bố chủ yếu tại các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và Nam Bộ. Riêng Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh có nhiều vị trí có nồng độ lớn hơn 50 µg/m3 vượt QCVN trung bình năm (QCVN 05:2013/BTNMT).

Đối với CO, tại khu vực trung tâm Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, nhiều vị trí giá trị có nồng độ CO lớn hơn 1000 µg/m3. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Nam bộ có phân bố CO với nồng độ lớn hơn các khu vực còn lại trong cả nước.