BĐKH-16

Đề tài: Nghiên cứu phát triển bộ chỉ số thích ứng với biến đổi khí hậu phục vụ công tác quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu.

      Mã số: BĐKH-16.

      Thuộc Chương trình: Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu.

      Mã số chương trình: KHCN-BĐKH/11-15.

      1. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS. TS. Huỳnh Thị Lan Hương.

      2. Thư ký nhiệm vụ: KS. Phùng Thị Thu Trang.

      3. Thời gian thực hiện: 01/2013 – 12/2014, gia hạn đến 6/2015.

      4. Mục tiêu:

+ Xây dựng được cơ sở khoa học, đề xuất được bộ chỉ số nhằm đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu;

+ Áp dụng thử nghiệm thành công bộ chỉ số thích ứng trong quản lý thực hiện các hoạt động thích ứng cho một số địa phương.

+ Kiến nghị việc sử dụng bộ chỉ số thích ứng với biến đổi khí hậu ở Việt Nam.

      5. Các sản phẩm chính:

– Bộ chỉ số thích ứng với BĐKH: Đáp ứng mục tiêu, đảm bảo độ chính xác và tính khả thi, thuận tiện sử dụng cho việc đánh giá tính dễ bị tổn thương, rủi ro do BĐKH, khả năng và hiệu quả thích ứng với BĐKH.

– Báo cáo kết quả áp dụng thử nghiệm bộ chỉ số thích ứng trong quản lý hoạt động thích ứng với BĐKH cho tỉnh Quảng Ngãi và thành phố Cần Thơ: Bảo đảm đánh giá khách quan, tính phù hợp và khả thi; Kết quả đánh giá tổng hợp, toàn diện bộ chỉ số thích ứng với BĐKH được lựa chọn.

– Báo cáo tổng kết đề tài: Phản ánh đầy đủ các nội dung nghiên cứu của đề tài.

– Sổ tay hướng dẫn sử dụng bộ chỉ số: Đơn giản, dễ hiểu, dễ sử dụng.

– Bộ số liệu và các bản đồ, biểu đồ: Đầy đủ, đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy.

Về bài báo:

– 05 bài báo được đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước;

– 02 bài báo cáo tại các hội thảo quốc tế.

TT

Tên bài báo

Nơi công bố

Thời gian

1

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến nhu cầu nước cho canh tác lúa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Tạp chí Khí tượng Thủy văn

3/2014

2

Đánh giá hiệu quả các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua bộ chỉ số

Tạp chí Khí tượng Thủy văn

3/2014

3

Nghiên cứu xây dựng khung bộ chỉ số về khả năng chống chịu của môi trường tự nhiên với biến đổi khí hậu cho tám phân khu sinh thái tại Việt Nam

Tạp chí Khí tượng Thủy văn

8/2014

4

Một số phương pháp xác định chỉ số căng thẳng tài nguyên nước và bước đầu áp dụng cho vùng Nam Trung Bộ

Tạp chí Khí tượng Thủy văn

8/2014

5

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Tạp chí Khoa học và Công nghệ tỉnh QN

4/2014

6

Báo cáo quốc tế “Quản lý tổng hợp rủi ro lũ lụt vùng ven biển nhằm xây dựng các cộng đồng có tính chống chịu cao”

Hội thảo quốc tế về quản lý lũ lần thứ 6

9/2014 SaoPaulo – Brazil

7

Phương pháp luận về xác định bộ chỉ số thích ứng với biến đổi khí hậu của môi trường tự nhiên, nghiên cứu điển hình cho vùng Bắc Trung Bộ, Việt Nam

Hội thảo lần thứ 12 của (APHW)

Đã được chấp nhận đăng trong kỷ yếu và trình bày

Về đào tạo:

– Đào tạo được 03 thạc sĩ chuyên nghành biến đổi khí hậu;

– Đào tạo được 01 NCS do chủ nhiệm đề tài hướng dẫn;

– 01 NCS sử dụng kết quả nghiên cứu của đề tài trong luận án.

Trả lời