Các Phó Viện trưởng

 

Phó Viện trưởng: TS. Nguyễn Quốc Khánh

Email: nqkhanh@monre.gov.vn

 

 

Phó Viện trưởng: TS. Lê Ngọc Cầu

Email: lncau@imh.ac.vn;             

caukttv@gmail.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trả lời