Công khai tình hình giải ngân và Dự toán thu chi NSNN Quý 1 năm 2021

Công văn số 225/VKTTVBĐKH ngày 31/3/2021 về việc báo cáo tiến độ giải ngân thực hiện nhiệm vụ và Dự toán thu chi NSNN Quý I năm 2021

Tình hình giải ngân và Dự toán thu chi Quý I năm 2021 chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

Trả lời