Đề tài cấp cơ sở năm 2016

Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng và khai thác sản phẩm dự báo toàn cầu của Nhật Bản phục vụ dự báo khí hậu cho Việt Nam

1. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Lê Duy Điệp

2. Thời gian thực hiện: 2016

3. Mục tiêu:

Xây dựng được công nghệ dự báo khí hậu hạn mùa (1-3 tháng) cho Việt Nam trên cơ sở sản phẩm dự báo khí hậu toàn cầu của Nhật Bản;

Xây dựng được quy trình, hướng dẫn thực hiện dự báo nghiệp vụ trên cơ sở sản phẩm dự báo khí hậu toàn cầu của Nhật Bản.

4. Các sản phẩm chính:

Bộ số liệu dự báo toàn cầu của Nhật Bản;

Báo cáo về phương pháp luận dự báo khí hậu hạn mùa trên cơ sở ản phẩm dự báo khí hậu toàn cầu của Nhật Bản;

Công nghệ dự báo hạn mùa 1-3 tháng, quy trình dự báo, hướng dẫn sử dụng;

Kết quả dự báo thử nghiệm;

Báo cáo tổng kết đề tài, các chuyên đề;

01 bài báo.

Trả lời