Đề tài cs 2018-2019_TB Kiên

Đề tài: Nghiên cứu cơ chế hình thành, phát triển của một số hiện
tượng mưa lớn bất thường ở thành phố Hồ Chí Minh trong 2 năm 2015-2016
.

1. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Trương Bá Kiên

2. Thời gian thực hiện: 2018-2019

3. Mục tiêu:

Làm rõ được cơ chế hình thành, phát triển của một số đợt mưa lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh trong 2 năm 2015-2016.

4. Các sản phẩm chính:

1. Bộ số liệu quan trắc mưa, số liệu tái phân tích, số liệu radar, GSMap,…
cho các đợt mưa lớn ở TP. Hồ Chí Minh trong hai năm 2015, 2016 khách
quan, tin cậy.

2. Báo cáo xác định được cơ chế hình thành và phát triển của các đợt mưa
lớn ở TP. Hồ Chí Minh trong 2015 và 2016 một cách đầy đủ, khoa học.

3. Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài.

Trả lời