KC.08.36/16-20

Đề tài: Nghiên cứu xây dựng hệ thống cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai bão và áp thấp nhiệt đới theo các bản tin dự báo khí tượng thủy văn và áp dụng thử nghiệm cho khu vực Bắc Trung Bộ

Mã số: KC.08.36/16-20

Thuộc Chương trình: Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 “Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai”

Mã số chương trình: KC.08/16-20

1. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Xuân Hiển

2. Thư ký nhiệm vụ: TS. Trần Văn Trà

3. Thời gian thực hiện: 06/2019 – 11/2020

4. Mục tiêu:

– Xây dựng được phương pháp luận tính toán, xác định cấp độ rủi ro thiên tai bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ).

– Xây dựng được hệ thống phần mềm tính toán, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai bão và ATNĐ theo các bản tin dự báo khí tượng thủy văn.

– Áp dụng thử nghiệm cho khu vực Bắc Trung Bộ.

5. Các sản phẩm chính:

Sản phẩm khoa học:

1. Báo cáo về phương pháp luận tính toán và xác định cấp độ rủi ro thiên tai bão và áp thấp nhiệt đới theo các bản tin dự báo khí tượng thủy văn;

2. Cơ sở dữ liệu về mức độ phơi bày và tính dễ bị tổn thương do bão và áp thấp nhiệt đới phục vụ tính toán, dự báo cấp độ rủi ro thiên tai bão và áp thấp nhiệt đới;

3. Hệ thống phần mềm tính toán, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai bão và áp thấp nhiệt đới theo các bản tin dự báo khí tượng thủy văn;

4. Bộ bản đồ phân vùng rủi ro thiên tai đối với bão và áp thấp nhiệt đới cho khu vực Bắc Trung Bộ;

5. Quy trình tính toán, xác định cấp độ rủi ro thiên tai bão và áp thấp nhiệt đới theo các bản tin dự báo khí tượng thủy văn;

6. Báo cáo kết quả áp dụng thử nghiệm cho khu vực Bắc Trung Bộ trên nền WebGIS;

7. Báo cáo tóm tắt và Báo cáo tổng kết.

Sản phẩm là bài báo:

01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế;

01 bài báo khoa học trong nước.

Sản phẩm đào tạo:

Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sỹ.

6. Hiệu quả do đề tài mang lại

a) Hiệu quả về khoa học và công nghệ:

– Cung cấp cơ sở khoa học về rủi ro thiên tai bão, áp thấp nhiệt đới.

– Cung cấp phương pháp luận và quy trình tính toán, xác định cấp độ rủi ro thiên tai bão và áp thấp nhiệt đới theo các bản tin dự báo khí tượng thủy văn.

– Góp phần nâng cao năng lực trong dự báo, cảnh báo rủi ro thiên tai bão, áp thấp nhiệt đới.

b) Hiệu quả về kinh tế -xã hội:

Sản phẩm của đề tài khi được áp dụng có thể cung cấp các công cụ hỗ trợ trong cảnh báo rủi ro thiên tai. Đây là thông tin quan trọng góp phần vào việc ứng phó với thiên tai và phát triển kinh tế xã hội tại khu vực nghiên cứu.

Trả lời