Quy định về bản đồ trên Tạp chí Khoa học Biến đổi khí hậu

Các bản đồ được đưa ra trong bài báo phải tuân thủ Luật Đo đạc và Bản đồ số 27/2018/QH14 do Quốc Hội ban hành ngày 14 tháng 6 năm 2018. Đặc biệt, theo Điều 20, Thông tư 17/2018/TT-BTNMT ban hành ngày 31/10/2018, quy định kỹ thuật thành lập, cập nhật bộ bản đồ chuẩn biên giới quốc gia và thể hiện đường biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ quốc gia trên các sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ quy định về “Thể hiện chủ quyền lãnh thổ quốc gia trên các sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ

  1. Sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam phải thể hiện đầy đủ đường biên giới quốc gia, điểm đặc trưng phân bố lãnh thổ trong giới hạn tọa độ địa lý từ 4°30’ đến 23°30’ vĩ độ Bắc, từ 102°00’ đến 118°00’ kinh độ Đông.
  2. Sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ thể hiện một phần lãnh thổ đất liền có liên quan đến chủ quyền biển, đảo Việt Nam phải có bản đồ phụ thể hiện toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam.
  3. Sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ thể hiện toàn bộ hoặc một phần thành phố Đà Nẵng, tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tỉnh Kiên Giang phải có bản đồ phụ thể hiện các đảo, quần đảo trực thuộc”.

– Bản đồ toàn vẹn lãnh thổ quốc gia đăng tải trong bài báo theo mẫu bản đồ tại Phụ lục 3: Mẫu trình bày bản đồ chuẩn biên giới quốc gia tỷ lệ 1:9.000.000, Thông tư 17/2018/TT-BTNMT.

Mẫu trình bày bản đồ chuẩn biên giới quốc gia tỷ lệ 1:9.000.000

– Các bản đồ về một phần lãnh thổ Việt Nam đều phải có thêm bản đồ phụ toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam tại Phụ lục 3: Mẫu trình bày bản đồ chuẩn biên giới quốc gia tỷ lệ 1:9.000.000, Thông tư 17/2018/TT-BTNMT. Trong bản đồ phụ bôi đỏ khu vực nghiên cứu.

Sơ đồ vị trí tỉnh Thái Nguyên

Các ký hiệu, chú giải trong bản đồ phải sử dụng font chữ Arial.