Quyết định số: 29/QĐ-HĐGSNN ngày 10 tháng 07 năm 2019 phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm 2019

Quyết định số 29/QĐ-HĐGSNN, ngày 10 tháng 7 năm 2019 phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm 2019

 

Ngày 10 tháng 07 năm 2019, GS. TS Lê Quang Cường, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước, đã ký Quyết định phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2019.
Theo Quyết định này, Tạp chí Khoa học Biến đổi khí hậu (cơ quan xuất bản: Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, ISSN 2525-2496) được tính điểm công trình cho mỗi bài báo từ 0 đến 0,5 điểm.
Tải file đính kèm: 

Trả lời