Tạp chí Khoa học Biến đổi khí hậu

Chức năng nhiệm vụ Tạp chí Khoa học Biến đổi khí hậu.

 
Vị trí và chức năng
1. Tạp chí Khoa học Biến đổi khí hậu (sau đây viết tắt là Tạp chí), tên tiếng Anh là Journal of Climate Change Science, là đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, có chức năng phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khí tượng thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu; đăng tải các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ về khí tượng thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu; thông tin các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu và các đơn vị liên quan.
2. Tạp chí Khoa học Biến đổi khí hậu là đơn vị hạch toán phụ thuộc, có con dấu riêng, được mở tài khoản tiền gửi theo quy định của pháp luật, trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội.
 
Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Xây dựng và trình Viện trưởng chương trình, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hằng năm của Tạp chí và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
2. Tổ chức thực hiện các công việc thuộc quy trình biên tập, xuất bản và phát hành Tạp chí.
3. Tham gia phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khí tượng thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu; giới thiệu những thành tựu, kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực khí tượng thuỷ văn, môi trường và biến đổi khí hậu; nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua hoạt động báo chí.
4. Tổ chức thu thập thông tin phục vụ hoạt động của Tạp chí, lưu trữ các ấn phẩm và tài liệu Tạp chí theo quy định; xây dựng và duy trì hoạt động trang thông tin của Tạp chí theo quy định của pháp luật.
5. Thu thập, tổng hợp, báo cáo Viện trưởng các thông tin liên quan đến hoạt động khí tượng thuỷ văn, môi trường và biến đổi khí hậu đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng trong nước và quốc tế.
6. Tổ chức mạng lưới cộng tác viên của Tạp chí, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành, các báo, tạp chí, mở rộng mạng lưới tuyên truyền; tổ chức bồi dưỡng, đào tạo cộng tác viên.
7. Tham gia thực hiện các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ, hoạt động hợp tác theo sự phân công của Viện trưởng.
8. Thực hiện các hoạt động dịch vụ chế bản, in ấn, thông tin, tuyên truyền, giới thiệu, quảng cáo theo quy định của pháp luật.
9. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Viện.
10. Quản lý tổ chức, vị trí việc làm, viên chức, người lao động; tài chính, tài sản thuộc phạm vi quản lý của Tạp chí theo quy định của pháp luật và theo phân công của Viện trưởng.
11. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.
12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng phân công.

 

 

Trả lời