TNMT.2019.05.03

Đề tài: Nghiên cứu thử nghiệm dự báo chất lượng không khí hạn ngắn cho khu vực thành phố Hà Nội

Mã số: TNMT.2019.05.03

1. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Ngô Thị Thủy

2. Thời gian thực hiện: 2020 – 2022

3. Mục tiêu:

– Xác định và tính toán được các nguồn phát thải chính phục vụ dự báo chất lượng không khí ở thành phố Hà Nội.

– Lựa chọn được mô hình dự báo hạn ngắn chất lượng không khí.

– Thử nghiệm dự báo chất lượng không khí cho thành phố Hà Nội.

4. Các sản phẩm chính:

– Cơ sở dữ liệu phục vụ công tác dự báo các nguồn gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng không khí cho thành phố Hà Nội;

– Mô hình dự báo hạn ngắn chất lượng không khí độ phân giải tối thiểu 2×2 km, thời hạn dự báo 3 ngày, tần suất dự báo 1 lần/ngày;

– Bản tin dự báo chất lượng không khí cho thành phố Hà Nội trên trang Web của tổ chức chủ trì nhiệm vụ – Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu;

– Báo cáo đánh giá kết quả thử nghiệm dự báo chất lượng không khí thành phố Hà Nội;

– Quy trình dự báo chất lượng không khí;

– Báo cáo tổng kết đề tài và các báo cáo chuyên đề;

– 2 bài báo;

– Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sỹ.

Trả lời