Trung tâm Tư vấn, Dịch vụ Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

 

           CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM TƯ VẤN, DỊCH VỤ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

            (Theo Quyết định số 177/QĐ-VKTTVBĐKH ban hành ngày 20/04/2018 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tư vấn, Dịch vụ Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu)

Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Tư vấn, Dịch vụ Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu là tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên trực thuộc Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, có chức năng nghiên cứu, phát triển, tư vấn, dịch vụ, đào tạo, tập huấn và chuyển giao khoa học và công nghệ; sản xuất, kinh doanh, liên doanh, liên kết, xuất khẩu, nhập khẩu trực tiếp công nghệ và hàng hóa về khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

2. Trung tâm Tư vấn, Dịch vụ Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu có con dấu riêng, có tài khoản tiền gửi theo quy định của pháp luật, trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội; hoạt động theo cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng, trình Viện trưởng kế hoạch nghiên cứu, phát triển công nghệ dài hạn, trung hạn, hàng năm về khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững của Trung tâm; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Tham gia nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng chính sách, pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế – kỹ thuật về khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

3. Nghiên cứu, thực nghiệm và phát triển công nghệ phục vụ quy hoạch phát triển tự động hóa mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn, giám sát thiên tai và biến đổi khí hậu.

4. Nghiên cứu phát triển, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ về khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

5. Thực hiện các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ về khí tượng thủy văn, môi trường, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

6. Tham gia đào tạo trình độ tiến sỹ, chuyên môn, nghiệp vụ về khí tượng thủy văn, môi trường, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững theo quy định của pháp luật.

7. Tham gia thẩm định các chương trình, đề tài, dự án, nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ về khí tượng thủy văn, môi trường, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững theo quy định của pháp luật.

8. Tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin khoa học, công nghệ về lĩnh vực khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện dịch vụ, cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo, thông báo về khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, thiên tai theo quy định của pháp luật.

10. Phát triển và ứng dụng phần mềm, cơ sở dữ liệu, bản đồ về khí tượng thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu.

11. Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ, đào tạo, tập huấn, sản xuất, cung ứng hàng hóa, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu trực tiếp công nghệ và sản phẩm, liên doanh, liên kết với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước về các lĩnh vực: điều tra, khảo sát; khí tượng thủy văn, mô trường, công nghệ môi trường, đánh giá tác động và rủi ro môi trường, quy hoạch môi trường, sinh thái, phòng tránh giảm nhẹ thiên tai, rủi ro thiên tai, biến đổi khí hậu, sinh kế và phát triển bền vững.

           12. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Viện. 

           13. Quản lý tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người lao động của Trung tâm theo phân công của Viện trưởng và theo quy định của pháp luật.

 

           14. Quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm theo phân công của Viện trưởng và theo quy định của pháp luật. 

           15. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

           16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

 

 

Trả lời