2015.02.13

Đề tài: Nghiên cứu mô hình cộng đồng quản lý tài nguyên nước bền vững tại đồng bằng sông Cửu Long (nghiên cứu trường hợp hai tỉnh: Cà Mau và Hậu Giang).

Mã số: 2015.02.13

1. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Phạm Ngọc Anh.

2. Thời gian thực hiện: 01/2015 – 12/2016.

3. Mục tiêu:

– Nghiên cứu, đánh giá được hiện trạng và xu hướng phát triển cùng các vấn đề liên quan đến các hình thức, mô hình cộng đồng tham gia vào quản lý và bảo vệ tài nguyên nước ở Đồng Bằng Sông Cửu Long (tập trung hai tỉnh Cà Mau và Hậu Giang).

– Đề xuất được cơ chế, chính sách và các hình thức, mô hình cộng đồng quản lý tài nguyên nước bền vững ở hai tỉnh Cà Mau và Hậu Giang.

4. Các sản phẩm chính:

– Báo cáo đánh giá hiện trạng và xu hướng phát triển cùng các vấn đề liên quan đến các hình thức, mô hình cộng đồng tham gia vào quản lý và bảo vệ tài nguyên nước ở hai tỉnh Cà Mau và Hậu Giang;

– Phương pháp xây dựng bộ chỉ số đánh giá tính bền vững và rủi ro của các mô hình cộng đồng quản lý tài nguyên nước ;

– Đề xuất các cơ chế, chính sách và các hình thức, mô hình cộng đồng quản lý tài nguyên nước bền vững ở hai tỉnh Cà Mau và Hậu Giang;

– Góp ý hoàn thiện Khung hướng dẫn áp dụng mô hình quản lý tài nguyên nước dựa vào cộng đồng cho 2 tỉnh Cà Mau và Hậu Giang đối với 5 lĩnh vực;

– Báo cáo tổng kết đề tài;

– 01 bài báo khoa học;

– Hỗ trợ đào tạo ít nhất 01 nghiên cứu sinh.

Trả lời