2015.05.10

Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng nhiệt độ bề mặt nước biển đến cường độ và quỹ đạo của bão trên Biển Đông

Mã số: 2015.05.10

1. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Thị Thanh

2. Thời gian thực hiện: 2015-2016

3. Mục tiêu:

Đánh giá được ảnh hưởng của sự thay đổi trường SST đến cường độ và quỹ đạo bão trên Biển Đông.

Cập nhật được số liệu SST phân giải cao từ nguồn vệ tinh vào mô hình số trị WRF nhằm dự báo cường độ và quỹ đạo trên Biển Đông và góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng mô hình số trị trong dự báo bão ở Việt Nam.

Góp phần đào tạo 1 tiến sĩ và 1 đến 2 thạc sĩ trong lĩnh vực khí tượng – khí hậu.

4. Các sản phẩm chính:

Bộ số liệu, dữ liệu liên quan đến các nội dung nghiên cứu của đề tài;

Báo cáo nghiên cứu đánh giá biến động trường SST trên Biển Đông;

Đánh giá ảnh hưởng của SST đối với hoạt động của XNTĐ hàng năm trên Biển Đông (1981 – 2010);

Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của sự thay đổi trường SST đến cường độ và quỹ đạo bão trên Biển Đông bằng mô hình WRF;

Bộ thông số mô hình WRF phục vụ dự báo cường độ và quỹ đạo bão ở Biển Đông với trường SST cập nhật;

Báo cáo kết quả mô phỏng cường độ, quỹ đạo bão cho 10 mùa bão (2006-2015) với trường SST cập nhật;

Báo cáo và đánh giá kết quả dự báo thử nghiệm trong mùa bão 2016 bằng mô hình WRF với SST cập nhật;

Tài liệu hướng dẫn sử dụng mô hình WRF dự báo bão hạn 72h với trường SST cập nhật trong dự báo nghiệp vụ;

Báo cáo tổng kết đề tài;

Bài báo về vấn đề liên quan đến nghiên cứu;

Tham gia đào tạo 1-2 thạc sĩ và 1 tiến sĩ.

Trả lời