Các bước xét duyệt và đăng bài trên Tạp chí Khoa học Biến đổi khí hậu

1. Nhận bài

Ban Trị sự, Phát hành – Tuyên truyền nhận bài viết từ tác giả và chuyển cho Ban Thư ký – Biên tập đế rà soát các yêu cầu về nội dung và hình thức, sau đó thông báo cho tác giả biết về tình trạng bài viết trong vòng 3 ngày kể từ khi nhận được bài gửi đăng. Nếu đạt yêu cầu, bài báo sẽ được chuyển tới Hội đồng biên tập.

2. Gửi bài cho phản biện

  • Chủ tịch Hội đồng biên tập sẽ chỉ định phản biện.
  • Ban Thư ký – Biên tập gửi bản thảo tới các phản biện. Mỗi bản thảo bài báo được gửi cho 2 phản biện độc lập (sau khi đã xóa thông tin về tác giả).
  • Thời gian phản biện không quá 10 ngày tùy theo dung lượng của bài báo.
  • Mẫu phiếu phản biện theo Phụ lục 03.

3. Xử lý kết quả phản biện

a) Bài báo được 2 phản biện đồng ý

  • Ban Thư ký – Biên tập thông báo với tác giả về ý kiến của phản biện (giữ bí mật về thông tin chuyên gia phản biện).
  • Trong trường hợp phản biện có ý kiến góp ý, sửa chữa thì tác giả hoàn thiện và gửi lại Ban Thư ký – Biên tập để chuyển cho phản biện nhận xét, đánh giá việc hoàn thành sửa chữa.
  • Trong trường hợp tác giả chưa đồng thuận với ý kiến của phản biện thì trình Tổng Biên tập quyết định.

b) Bài báo được 1 phản biện đồng ý, 1 phản biện không đồng ý

Thư ký thông báo đến tác giả về ý kiến của 2 phản biện và gửi bài báo đến phản biện thứ 3. Nếu bài báo được phản biện thứ 3 đồng ý đăng thì tiến hành quy trình như đã nêu trong Mục a, Khoản 3 Điều này. Nếu phản biện thứ 3 không đồng ý thì tiến hành quy trình như nêu trong Mục c, Khoản 3 Điều này.

c) Bài báo có 2 phản biện không đồng ý

Ban Thư ký – Biên tập thông báo kết quả phản biện cho tác giả.

4. Các tác giả hoàn chỉnh bài báo sau các lần thẩm định, đối với các bài viết được chấp nhận đăng và hiệu đính lần cuối trong thời gian không quá 7 ngày.

5. Ban Thư ký – Biên tập gửi Hội đồng biên tập có ý kiến trong thời gian không quá 3 ngày.

6. Ban Thư ký – Biên tập tổng hợp trình Tổng Biên tập duyệt và xếp số ưu tiên đăng các bài báo trong thời gian từ 5 – 10 ngày.

7. Biên tập bản thảo, chế bản, đọc soát lỗi trong thời gian 10 ngày.

8. In ấn, nộp lưu chiểu và phát hành Tạp chí.

9. Đưa tóm tắt bài báo lên trang thông tin điện tử của Viện trong vòng 10 ngày.