Công khai tình hình giải ngân và Dự toán thu chi NSNN Quý 2 năm 2021

Báo cáo tiến độ thực hiện giải ngân tính Quý II/2021 tính đến 25 tháng 6 năm 2021 của Viện.

Trả lời