Công khai tình hình giải ngân và Dự toán thu chi NSNN Quý 4 năm 2021

Công văn số 1329/VKTTVBĐKH ngày 27/12/2021 về việc báo cáo tiến độ giải ngân thực hiện nhiệm vụ và Dự toán thu chi NSNN Quý IV năm 2021

Báo cáo tiến độ thực hiện giải ngân tính Quý IV/2021 tính đến 24 tháng 12 năm 2021 của Viện.

Trả lời