DANH MỤC CẤP BẰNG TIẾN SĨ CỦA VIỆN KHOA HỌC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỪ 2020

DANH MỤC CẤP BẲNG TIẾN SĨ CỦA VIỆN KHOA HỌC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỪ 2020

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Số hiệu

Số vào sổ gốc cấp bằng

Thời gian cấp

9

Trần Thanh Thủy

21-08-1977

000014 06/2021/VKTTVBĐKH

01-11-2021

8

Phạm Ngọc Anh

16-09-1976

000013 05/2021/VKTTVBĐKH

13-10-2021

7

Trịnh Thu Phương

20-10-1980

000012 04/2021/VKTTVBĐKH

24-08-2021

6

Hà Thị Thuận

27/11/1974

000011 03/2021/VKTTVBĐKH

26-05-2021

5

Nguyễn Thị Tuyết

27-02-1982

000010 01/2021/VKTTVBĐKH

12-03-2021

4

Cái Anh Tú

15-11-1984

000009 02/2021/VKTTVBĐKH

05-02-2021

3

Trần Phương

24-11-1977

000007 04/2020/VKTTVBĐKH

04-12-2020

2

Nguyễn Thị Thanh

03-02-1981

000006 03/2020/VKTTVBĐKH

02-12-2020

1

Đào Minh Trang

07-12-1987

`000005 02/2020/VKTTVBĐKH

15-07-2020

Trả lời