Danh sách đề cử các thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu năm 2019

THÔNG BÁO

DANH SÁCH ĐỀ CỬ CÁC THÀNH VIÊN

Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Nam (Nữ)

Học hàm, học vị

Ngành, chuyên ngành

Thuộc biên chế cơ hữu của csgdđh/ Được mời tham gia

1

Trần Thục

30/05/1954

Nam

GS, TS

Kỹ thuật, Thủy lực và kỹ thuật ven bờ

Thuộc biên chế cơ hữu

2

Phan Văn Tân

06/6/1955

Nam

GS, TS

Địa lý, Khí tượng và khí hậu học

Được mời tham gia

3

Hoàng Anh Huy

19/5/1974

Nam

PGS, TS

Khoa học môi trường

Được mời tham gia

4

Nguyễn Văn Thắng

01/9/1962

Nam

PGS, TS

Toán lý, Vật lý khí quyển

Thuộc biên chế cơ hữu

5

Huỳnh Thị Lan Hương

10/3/1971

Nữ

PGS, TS

Địa lý, Phát triển nguồn nước

Thuộc biên chế cơ hữu

6

Dương Hồng Sơn

13/03/1966

Nam

PGS, TS

Môi trường, Khoa học Môi trường và Sinh học

Được mời tham gia

7

Lã Văn Chú

23/12/1953

Nam

PGS, TS

Địa lý, Thủy văn lục địa

Thuộc biên chế cơ hữu

8

Dương Văn Khảm

15/05/1960

Nam

PGS, TS

Khí tượng học

Thuộc biên chế cơ hữu

9

Doãn Hà Phong

11/01/1969

Nam

PGS, TS

Kỹ thuật, Trắc địa và bản đồ học

Thuộc biên chế cơ hữu

Số lượng: 02 GS, 07 PGS.

Trả lời