Đề tài cơ sở năm 2015

Đề tài: Nghiên cứu, thử nghiệm phương pháp AHP (Analytic Hierarchy Process) trong việc đánh giá mức độ tổn thương do thiên tai cho các xã bãi ngang ven biển Nam Trung Bộ.

1. Chủ nhiệm nhiệm vụ: Phạm Thanh Long

2. Thời gian thực hiện: 2015

3. Mục tiêu:

1. Ứng dụng phương pháp AHP trong đánh giá tính dễ bị tổn thương do thiên tai gây ra tại các xã bãi ngang ven biển thành phố quy Nhon tỉnh Bình Định

2. Đề xuất các giải pháp thích ứng, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai cho khu vực nghiên cứu

4. Các sản phẩm chính:

1. Bộ tài liệu số liệu khí tượng thủy văn , thu thập lưu trên đĩa CD.

2. Báo cáo đánh giá tổng quan về phương pháp AHP xác định chỉ số tổn thương .

3. Bộ số liệu chuẩn hóa, các chỉ tiêu phục vụ tính toán chỉ số tổn thương khu vực nghiên cứu.

4. Báo cáo đánh giá tác động của thiên tai đến khu vực nghiên cứu.

5. Báo cáo kết quả đánh giá mức độ tổn thương do thiên tai khu vực nghiên cứu.

6. Bản đồ mức độ tổn thương.

7. 01 Bài báo.

Trả lời