Đề tài cơ sở năm 2017_LVQuy

Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng bộ công cụ kết nối song song giữa mô hình WRF và mô hình CMAQ phục vụ mô phỏng bụi PM2.5 cho Việt Nam.

1. Chủ nhiệm nhiệm vụ: Lê Văn Quy

2. Thời gian thực hiện: 2017-2018

3. Mục tiêu:

1. Nghiên cứu bộ công cụ kết nối song song mô hình khí tượng WRF và mô hình chất lượng không khí CMAQ.

2. Ứng dụng được bộ công cụ mô hình mô phỏng bụi PM2.5 cho Việt Nam.

4. Các sản phẩm chính:

1. Bản đồ dạng số phân bố bụi PM2.5 Việt Nam.

        2. 01 Bài báo khoa học.

Trả lời