Đề tài cs 2018-2019_VĐ Sức

Đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học ước tính thiệt hại gây bởi nước dâng do bão, nghiên cứu thí điểm cho thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

1. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Võ Đình Sức

2. Thời gian thực hiện: 2018-2019

3. Mục tiêu:

1. Xây dựng được cơ sở khoa học ước tính thiệt hại gây bởi nước dâng do bão phù hợp với điều kiện Việt Nam;

2. Ước tính được thiệt hại tiềm tàng gây bởi nước dâng do bão cho nhà cửa và công trình giao thông đường bộ thuộc Thành phố Hạ Long.

4. Các sản phẩm chính:

1. Báo cáo tổng quan, cơ sở khoa học xác định hàm thiệt hại và ước tính thiệt hại gây bởi nước dâng do bão đối với nhà ở và giao thông đường bộ ở TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

2. Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài.

3. 01 bài báo “Đánh giá mức độ ngập lụt đất ở do nước dâng theo các kịch bản siêu bão tại thành phố Hạ Long” đăng trên Tạp chí Khoa học Biến đổi khí hậu số 10 – tháng 6/2019, Tr21-32.

Trả lời