Đề tài: Nghiên cứu dự báo hoạt động của gió mùa mùa hè trên khu vực Việt Nam bằng mô hình động lực

Mã số: TNMT.05.36

1. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Đăng Mậu

2. Thời gian thực hiện: 2014-2016

3. Mục tiêu:

Áp dụng được bộ mô hình CFS/RSM trong dự báo hoạt động của gió mùa mùa hè và các điều kiện khí hậu liên quan ở Việt Nam.

Đề xuất được quy trình sử dụng bộ mô hình CFS/RSM trong dự báo nghiệp vụ về hoạt động của gió mùa mùa hè ở Việt Nam.

Góp phần nâng cao năng lực dự báo khí tượng, khí hậu ở Việt Nam bằng các phương pháp dự báo động lực.

4. Các sản phẩm chính:

Cơ sở dữ liệu, tài liệu liên quan đến các nội dung nghiên cứu của đề tài;

Bộ mô hình khí hậu khu vực với các tham số phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam được cài đặt và vận hành trên hệ thống máy tính hiệu năng cao;

Quy trình khai thác, ứng dụng sản phẩm dự báo khí hậu toàn cầu cho Việt Nam;

Quy trình dự báo nghiệp vụ và kết quả dự báo thử nghiệm cho Việt Nam;

Báo cáo tổng kết đề tài;

Bài báo về vấn đề liên quan đến nghiên cứu;

Tham gia đào tạo 1 thạc sĩ.

Trả lời