Giáo trình chuyên đề cân bằng nước và quản lý tổng hợp tài nguyên nước, 2012

Giáo trình nhằm nâng cao nhận thức về thủy văn và tài nguyên nước cho các nghiên cứu sinh của Viện KTTVBĐKH, Bộ TNMT, trong chuyên đề giáo trình này giới thiệu một số vấn đề về: Cân bằng nước, đánh giá ảnh hưởng của hoạt động con người đến dòng chảy sông, cân bằng kinh tế nước, quản lý tổng hợp tài nguyên nước, sử dụng mô hình trong quản lý tổng hợp tài nguyên nước và phát triển bền vững tài nguyên nước.

Trả lời